Onderlinge Waarborgmaatschappij PetSecur U.A. voorwaarden versie 2.020PS101

Onze voorwaarden

1 Nauwkeurige begripsbepalingen:

 1. Op al onze afspraken is het Nederlandse recht van toepassing
 2. Noodzakelijke medische kosten die voor jouw huisdier moeten worden gemaakt, vallen onder de dekking. Mits en voor zover deze op het polisblad vermeld staan en binnen het gekozen pakket vallen.
 3. Een huisdier is een hond of een kat. Het huisdier behoort met voortduring tot jouw huishouden
 4. Alleen het huisdier dat op de polis vermeld staat, valt onder de dekking van de verzekering.
 5. Een dierenarts oefent zijn of haar beroep uit in een in Nederland gevestigde praktijk, is bevoegd de diergeneeskunde uit te oefenen en staat in Nederland bij de overheid als dierenarts geregistreerd.
 6. Een specialist is als dierenarts werkzaam in Europa, beschikt over een erkend specialisme en staat ingeschreven bij het EU- veterinair specialistenregister.
 7. Wanneer we het hebben over medicatie of medicijnen, dan gaat het enkel om geregistreerde geneesmiddelen. Voor het verlichten van klachten die voortvloeien uit aandoeningen of ziektes, en voor het behandelen van die aandoeningen of ziektes zelf, kunnen medische hulpmiddelen worden gebruikt.

2 Gegevens compleet en up-to-date
We vinden het belangrijk om ons ledenbestand zo actueel mogelijk te houden en jou te vragen ons steeds binnen 30 dagen op de hoogte te stellen als:

 1. Jouw adres is gewijzigd. Wij nemen het standpunt in dat informatie die wij naar het bij ons bekende adres sturen jou ook echt bereikt, zodat je het tot je kunt nemen. Dit geldt ook als:
 2. Jouw e-mailadres is veranderd.
 3. Jouw IBAN-nummer is gewijzigd.
 4. Jouw huisdier is vermist.
 5. Jouw huisdier niet meer bij je woont of niet meer in je bezit is. Informeer ons dan door ons een afstandsverklaring te overhandigen.
 6. Jouw huisdier is overleden. Stuur ons dan de overlijdensverklaring van de dierenarts of een factuur van de begraafplaats of het crematorium.

3 Medische kosten minimaliseren
Om samen de premies laag te houden, verwachten we van je dat je geen kosten maakt die niet strikt noodzakelijk zijn. Als we merken dat je kosten declareert die niet strikt noodzakelijk zijn, beschouwen we dit als fraude.

4 Het laten chippen van je huisdier
Het bezit van een chip met identificatie van jouw hond of kat, geldt als voorwaarde voor het door ons vergoeden van medische kosten. Is je dier nog niet gechipt, dan vragen we je dit snel te doen. De identificerende chip moet voldoen aan de geldende ISO-norm en dient bij een eerste bezoek aan de dierenarts te worden geplaatst.

5 Vrije dierenarts keuze
Alle leden van onze vereniging hebben een vrije keuze voor dierenarts. Er zijn enkele gevallen waarin wij het recht hebben je naar een andere dierenarts of specialist te verwijzen. Bijvoorbeeld wanneer wij menen dat de gekozen dierenarts niet voldoet aan de eisen die wij stellen op het gebied van prijs en/of kwaliteit. We kunnen je, zeker in het geval van een intensievere behandeling, waar voorafgaand overleg plaats heeft gevonden of had moeten vinden, verwijzen naar een andere praktijk of kliniek.

6 Goed zorgen voor je huisdier
Ook voordat wij je als gewaardeerd lid mochten verwelkomen, heb je goed voor je hond of kat gezorgd. Het is misschien een open deur, maar wij verwachten van al onze leden dat zij deze goede zorg handhaven. Dit betekent dat iedereen zich maximaal inspant om hun huisdier gezond te houden. Dit omvat ook het geven van preventieve zorg als de dierenarts dit adviseert. Denk je dat er sprake is van een aandoening, ongeval of ziekte, dan ga je zo snel mogelijk naar de dierenarts.

Ook voor controles bezoek je met regelmaat de dierenarts. Je stemt ermee in dat wij bij de dierenarts kunnen navragen hoe de gezondheidssituatie van jouw huisdier is en of de arts het hiervoor omschreven gedrag kan bevestigen. Natuurlijk dien je jezelf bij ziekte van jouw huisdier zo goed mogelijk in te zetten voor het bevorderen van zijn of haar herstel. De aanwijzingen van de dierenarts dien je altijd nauwkeurig op te volgen.

7 Het gewicht van jouw huisdier
Wanneer jouw hond geboren is uit een kruising van rassen, kan het gewicht van het volgroeide volwassen dier afwijken van hetgeen op het polisblad vermeld staat. Is dit het geval, dan dien je dit zo snel mogelijk aan ons door te geven, zodat wij de premie opnieuw kunnen vaststellen. PetSecur verzekert geen dieren die zwaarder zijn dan 80 kilogram.

8 Wat gebeurt er als leden verwachtingen niet nakomen?
De baasjes zijn bij PetSecur verenigd in een onderlinge waarborg. Dat betekent dat we soms streng moeten zijn. Streng, maar altijd rechtvaardig. Wie zich niet heeft gehouden aan één of meer van onze voorwaarden, waardoor de vereniging is benadeeld, dan vervalt bij het lid het recht op vergoeding of wordt er een kleiner bedrag uitgekeerd. Kosten die in dit verband door ons worden gemaakt, zoals die van onderzoek, mogen door ons in rekening worden gebracht.

9 Aanvang van de verzekering
We hanteren een individueel acceptatiebeleid. Per aanvraag bekijken we of we het dier kunnen accepteren en verzekeren. Wij kunnen zonder opgaaf van reden een aanvraag tot verzekering weigeren.

Op het polisblad staat de ingangsdatum vermeld. De dekking van je verzekering gaat dus nog niet in op het moment dat je de aanvraag hebt ingediend. Je bent vanaf die datum verzekerd als wij de verschuldigde premie voor die maand hebben ontvangen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat de premie tijdig op onze rekening staat. Ook al heb je ons een machtiging tot incasso gegeven. Ontvangen we de premie later, dan zijn aandoeningen en schades vanaf de dag na ontvangst verzekerd. We vragen alle leden dus om op tijd te betalen. Alleen zo houden we de premies laag.

10 Duur van de verzekering
Een verzekering bij PetSecur wordt minimaal voor één jaar afgesloten. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid om een verzekering voor minimaal 3 of 5 jaar bij ons af te sluiten. De minimale duur van de verzekering staat op het polisblad vermeld. Steeds wordt aan het einde van de periode, de verzekering automatisch met een jaar verlengd.

11 Het beëindigen van de verzekering
Als onderlinge waarborg vinden wij iedere opzegging jammer. Wil jij als lid de verzekering stoppen, dan kan dit nadat de minimale verzekeringsduur is geëindigd en daarna na elk verzekeringsjaar. De enige manier om je verzekering op te zeggen is via e-mail op het e-mailadres: ledenadministratie@petsecur.nl. Let op: je opzegging dient minimaal 1 maand voor het verstrijken van het lopende verzekeringsjaar te gebeuren.

12 Gevallen waarin wij als vereniging je verzekering kunnen opzeggen of beëindigen
Niet leuk natuurlijk, maar in de volgende gevallen kunnen wij je verzekering beëindigen:

 1. Wij vinden de schades die je bij ons meldt onduidelijk en/of onredelijk.
 2. Je dient bovengemiddeld vaak declaraties in.
 3. Je betaalt de premie niet, of niet op tijd.
 4. Je betaalt de factuur niet die betrekking heeft op het eigen risico en/of op kosten die niet verzekerd zijn.
 5. Wanneer blijkt dat je opzettelijk en/of onopzettelijk bij het afsluiten onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt bij het afsluiten van de verzekering. Ongeacht of de juiste informatie ertoe had geleid dat we je wel/niet hadden geaccepteerd.
 6. Aan elk einde van een verzekeringsjaar; ook al heb je een verzekeringsovereenkomst met een langere duur (bijvoorbeeld 5 jaar). We zijn niet verplicht om vooraf te melden dat je verzekering na het verzekeringsjaar eindigt.
 7. Bij het niet betalen van de premie en/of fraude kan de verzekering door ons met directe ingang worden beëindigd.

12.1 Ook beëindigen wij je verzekering als:
Het bij ons verzekerde huisdier overlijdt. Stuur ons de overlijdensverklaring die jouw dierenarts heeft opgesteld. Ook een factuur die verstrekt wordt in verband met euthanasie (door de begraafplaats of het crematorium), volstaat in deze situatie. Deze stukken dienen minimaal de volgende informatie te bevatten: de datum van overlijden van je huisdier, het chipnummer, de naam van je huisdier en je eigen naam. De verzekering wordt door ons beëindigd op de dag dat wij het bewijs van overlijden ontvangen.

12.2 Directe beëindiging van de verzekering mag door ons ook plaatsvinden, wanneer:

 1. Er bewijs is dat je fraude hebt gepleegd.
 2. Je niet meer de beschikking hebt over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
 3. Je jezelf blijvend buiten Nederland hebt gevestigd of meer dan 6 maanden in een ander land verblijft. In een dergelijk geval dien je ons in het bezit te stellen van een bewijs van uitschrijving bij de gemeente. Hiertoe volstaat eventueel ook een ander schriftelijk bewijs.

12.3 Opschorting van de dekking
Je dient je verzekeringspremie vooruit te betalen. We moeten de premie dus ontvangen hebben voor aanvang van de nieuwe maand. De dekking van de verzekering wordt opgeschort op het moment dat de premie van de lopende maand op de 15e dag van diezelfde maand nog niet is betaald. Schade die is ontstaan in de periode van opschorting is niet verzekerd. De dekking van de verzekering gaat pas weer in op de dag nadat alle verschuldigde bedragen zijn betaald.

12.4 Wanneer spreekt PetSecur van fraude?
Je hebt bij de aanvraag van de verzekering fraude gepleegd. Oftewel:

 1. Je hebt bij de aanvraag van de verzekering fraude gepleegd. Oftewel:
 2. Je hebt opzettelijk of onopzettelijk onjuiste informatie gegeven toen je de verzekering aanvroeg. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de acceptatievragen niet naar waarheid te beantwoorden.
 3. Je hebt de vereniging onjuiste informatie gegeven bij het indienen van een declaratie. Het werkelijke bedrag aan gemaakte medische kosten ligt bijvoorbeeld lager dan het bedrag dat je declareert. Ook kan het zijn dat de schade een andere aanleiding en/ of toedracht heeft dan door jou is aangegeven.
 4. De medische kosten die je declareert zijn in werkelijkheid niet gemaakt.

Ontdekken wij dat je hebt gefraudeerd nadat de declaratie al door ons is uitbetaald, dan dien je het al vergoede kostenbedrag aan ons terug te betalen. Hadden wij de gedeclareerde kosten nog niet vergoed, dan ben je aan ons de onderzoekskosten verschuldigd. Dat is wel zo eerlijk naar alle leden toe. Van door ons ontdekte fraude, wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Deze fraude wordt ook gemeld aan het frauderegister voor verzekeraars. Dit kan nadelig voor je uitwerken indien je een andere verzekering wilt afsluiten. Dit klinkt streng en dat is het ook. We willen de onderlinge waarborg natuurlijk met z’n allen zo goed mogelijk beschermen.

13 Raadpleging dierenarts
Voor PetSecur is het belangrijk om direct in contact te staan met de dierenartsen van onze leden. Bijvoorbeeld om informatie op te vragen en te delen met betrekking tot jouw huisdier. Bij het sluiten van de overeenkomst ben je akkoord gegaan met de voorwaarde dat we contact op mogen nemen met je dierenarts en specialist en (medische) gegevens mogen opvragen en ontvangen over:

 1. De toestand van jouw huisdier.
 2. De kosten van een eventuele behandeling.
 3. De behandeling zelf.
 4. Eventuele eerdere ziektes van jouw huisdier.
 5. De volledige medische geschiedenis van je huisdier.

Naast bovenstaande informatie staat het ons vrij om de patiëntenkaart bij de dierenarts op te vragen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, heb je ook ingestemd met de mogelijkheid dat we medische gegevens en/of dossiers van je dier opvragen bij zijn/haar behandelaars. Het aanleveren van de gevraagde gegevens valt onder jouw eigen verantwoordelijkheid. Wij mogen erop vertrouwen dat je meewerkt aan het opvragen van de gegevens en deze ook binnen redelijke termijn bij ons aanlevert, mochten wij hierom vragen.
Wij mogen al deze gegevens ook zelf opvragen.

14 Verzekerde
Op het polisblad sta jij, als eigenaar van het huisdier, vermeld als verzekerde bij PetSecur.

15 Geografische dekking van de verzekering:
De door een dierenarts in Nederland gemaakte medische kosten voor jouw huisdier, worden door ons vergoed. Ook vergoeden we medische kosten die gemaakt zijn in een land dat onderdeel is van de Europese Unie. Je krijgt dan de kosten die gangbaar zijn in Nederland vergoed. Repatriëring vergoeden we helaas niet. Het maximale bedrag van de in het buitenland gemaakte kosten zijn voor elk gekozen pakket €1.250,-. Op je polis kan hiervan worden afgeweken.

16 Verzekeringspakketten PetSecur
Onze verzekeringspakketten kennen hun eigen maximum. Per verzekeringsjaar ben je met zo’n pakket verzekerd tot een bedrag van respectievelijk: €2.500,-, €4.000,- of €6.000,-. Een ongeval, aandoening of ziekte van jouw huisdier kan leiden tot medisch noodzakelijke kosten bij een dierenarts. Hiervoor ben je tijdens de looptijd van de verzekering verzekerd, voor zover deze in de voorwaarden worden vermeld.

17 Onze invulling van het begrip ‘medische kosten’:
Kosten gemaakt bij een dierenarts voortvloeiend uit onderzoek en/of behandeling bij ongeval, ziekte of aandoening van jouw huisdier. Eventuele hulpmiddelen en/of medicijnen die de dierenarts voorschrijft, vallen hier ook onder.

18 ‘Medische noodzaak’ betekent in onze ogen:
De noodzaak die voortvloeit uit algemeen erkende, diergeneeskundig wetenschappelijke overwegingen.

19 Het begrip ‘ziekte of aandoening’
Wij bedoelen hiermee: in het lichaam van jouw huisdier, of in een gedeelte daarvan, is een verstoring of afwijking van de gezonde toestand aanwezig. De oorzaak hiervan kan onder andere liggen in een:

 1. Ongeval
 2. Tumor
 3. Slijtage
 4. Virus
 5. Aanwezige bacterie
 6. Infectieziekte
 7. Aanwezige schimmel
 8. Erfelijke aanleg
 9. Hormonale afwijking

Definitie van een ongeval:

 1. Ongeval in het verkeer
 2. Beet door een ander dier, met uitzondering van een parasiet, waardoor letsel ontstaat
 3. Letsel door brand
 4. Buitengewone stoffen of voorwerpen treden het lichaam binnen

PetSecur neemt aan dat sprake is van een ongeval, wanneer de dierenarts op basis van het letsel kan aantonen dat dit letsel voortvloeit uit een ongeval.

20 Met ‘Intensieve zorg’ bedoelen we:
De medische zorg die niet door je eerstelijns dierenarts wordt gegeven. Dus bijvoorbeeld een behandeling en verblijf in een (specialistische) kliniek en/of dierenziekenhuis.
Ook bepaalde onderzoeksmethoden zoals MRI- en CT-scans zijn een aparte categorie.

21 Te vergoeden kosten en in te dienen nota’s:
Wanneer je een dierenartsnota bij ons declareert, trekken wij eerst het eigen risico af van het gedeelte van de kosten dat gedekt wordt door de verzekering. Wanneer je een nota indient, zorg dan altijd dat:

 1. De naam en het chipnummer van jouw huisdier, zoals die op het polisblad staan vermeld, ook op de nota staan.
 2. De kosten op de nota op een ‘opgesplitste’ wijze vermeld staan. Elk kostendeel moet dus zijn gespecificeerd.
 3. Jouw naam altijd op de nota staat vermeld.
 4. Je een check doet of de wettelijke factuureisen vermeld staan. Daarmee bedoelen we: identificatie met KvK-nummer, naam en adres van de dierenartspraktijk.

22 Verplicht overleg bij behandelingen duurder dan €750,-
Om ervoor te zorgen dat de verzekering voor onze huisdieren betaalbaar blijft, dien je met ons vooraf te overleggen als een behandeling meer dan €750,- gaat kosten. Doe je dit niet, dan wijzen wij de declaratie van die behandeling af. Is er echter sprake van een noodgeval, zoals een aanrijding, dan geldt deze verplichting niet. De factuur en de verklaring van de dierenarts moeten echter wel nadrukkelijk melding maken van het noodgeval. Bij het afhandelen van de declaratie verleen je ons logischerwijs altijd jouw medewerking. Dit geldt ook in de gevallen waarin wij wellicht de kosten willen verhalen op een derde partij.

23 Omvang en hoogte van de gekozen dekking

Pakket Basis:
50% Consult, diagnostiek en onderzoek, maximaal €500,- per verzekeringsjaar
50% Alle operaties en behandelingen bij je dierenarts
50% Medicijnen
50% Inslapen indien nodig
50% Advertentie bij vermissing

Vrije dierenartskeuze
Per jaar geldt een vergoedingsmaximum van €2.500,-.

Pakket Standaard:
70% Consult, diagnostiek en onderzoek, maximaal €500,- per verzekeringsjaar
70% Alle operaties en behandelingen bij je dierenarts
70% Medicijnen
70% Inslapen indien nodig
70% Dierenambulance
70% Advertentie bij vermissing
70% Hulpmiddelen
50% Intensieve zorg
50% Behandelingen aan ellebogen en heupen;

Vrije dierenartskeuze
Per jaar geldt een vergoedingsmaximum van €4.000,-.

Pakket Extra:
90% Consult, diagnostiek en onderzoek, maximaal €500,- per verzekeringsjaar
90% Alle operaties en behandelingen bij je dierenarts
90% Medicijnen
90% Inslapen indien nodig
90% Dierenambulance
90% Advertentie bij vermissing
90% Hulpmiddelen
50% Behandeling ellebogen en heupen;
50% Intensieve zorg
50% MRI-scan en CT-scan

Vrije dierenartskeuze
Per jaar geldt een vergoedingsmaximum van €6.000,-..

Je bent verzekerd voor de behandelingen zoals hierboven genoemd in het gekozen pakket. Behandelingen die niet in het gekozen pakket staan vermeld worden dus niet vergoed.
Lees ook artikel 33 voor een compleet beeld van de dekking.

24 Aanvullende verzekering
Gebitsverzekering: apart eigen risico €50,- per verzekeringsjaar tot maximaal €275,- uitkering per jaar. (Jaarlijkse) gebitsreiniging wordt niet vergoed.
Crematie verzekering: uitkering is eenmalig en maximaal €250,-. Voor uitkering hebben we een overlijdensverklaring van je dierenarts nodig.

25 Steriliseren en castreren
Enkel de castratiehandeling of sterilisatiehandeling wordt uit de verzekering vergoed, mits dit op het polisblad vermeld staat. Behandelingen die hun oorzaak vinden in de castratie of sterilisatie, vallen buiten de dekking.

25.1 Maximaal te verzekeren bedragen bij castratie of sterilisatie
Standaard worden castratie en sterilisatie niet vergoed, dit kan enkel bij een overeenkomst met een duur van 60 maanden. Heb je dit gekozen als aanvullende verzekering, dan zijn onderstaande bedragen verzekerd. Binnen een Basispakket wordt 50% van deze bedragen vergoed. Bij Standaard 70% en bij Extra 90%.
Wordt de verzekering binnen een jaar na de uitgevoerde castratie/sterilisatie beëindigd dan vorderen we de uitkering terug. Dit geldt niet als je dier is overleden.

 1. Hond tot 12 kilo steriliseren: €175,-
 2. Hond 12-30 kilo steriliseren: €200,-
 3. Hond 30-80 kilo steriliseren: €225,-
 4. Poes steriliseren: €90,-
 1. Hond tot 12 kilo castreren: €130,-
 2. Hond 12-30 kilo castreren: €150,-
 3. Hond 30-80 kilo castreren: €170,-
 4. Kater castreren: €60,-

26 Preventieve zorg
We vergoeden de volgende preventieve middelen/medicijnen:

 1. Vaccinaties (DHP, Lepto, KC en Rabies)
 2. Ontwormingsmiddel, maximaal 1 kuur per kwartaal
 3. Ontvlooien

We vergoeden maximaal €60,- per jaar. Dit is inclusief bijbehorende consults.
Onderzoek/vaststelling en behandeling van Giardia is niet gedekt.

27 vergoeden behandelingen, mits binnen het door jou gekozen pakket
Het vaststellen van een ziekte of aandoening bij jouw hond of kat door onderzoek in de vorm van een:

 1. Röntgenfoto
 2. Echo
 3. Operatie
 4. Lasertherapie
 5. Chemotherapie
 6. Meten van de bloeddruk
 7. Door dierenarts toegediende dwangvoeding of sondevoeding
 8. Verlening in Nederland van alle medisch noodzakelijke zorg door een dierenarts
 9. Bij een dierenarts of specialist afgenomen consult, dat verband houdt met zorg die medisch noodzakelijk is. Die medisch noodzakelijke zorg dient het gevolg te zijn van een aandoening, ziekte of ongeval.
 10. Door een dierenarts voorgeschreven medicijnen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen geldt de eis dat:
 11. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen de medicijnen in Nederland heeft geregistreerd
 12. Het gaat om medicijnen voor maximaal 3 maanden. Bij voor langere duur afgenomen medicijnen, kunnen wij vergoeding weigeren voor het geheel
 13. Voor via internet aangeschafte medicijnen geldt bovendien, dat je ons vooraf eenmalig in het bezit moet stellen van een door de dierenarts opgesteld recept. Verzendkosten vallen altijd buiten de vergoeding
 14. Bloedonderzoek dat voorafgaand aan de anesthesie gedaan, wordt bij honden vanaf 7 jaar en katten vanaf 9 jaar vergoed. Dit wordt enkel vergoed in combinatie met een door ons vergoede behandeling of operatie.
 15. Radiotherapie c.q. bestraling als behandeling tegen kanker
 16. Tumoren medicinaal behandelen
 17. Behandeling met radioactief jodium, isotopenonderzoek en scintigrafie
 18. Bloedtransfusie
 19. Stamceltherapie, IRAP, ACP of andere transplantaties met lichaamseigen cellen
 20. CT-scan of MRI
 21. Hartfilmpje (ECG)
 22. Een narcose die deel uitmaakt van een operatie of behandeling die wij als verzekeraar vergoeden
 23. Medische hulpmiddelen
 24. Het opnemen in een kliniek, omdat voor de behandeling het verblijf bij de dierenarts noodzakelijk is
 25. Urineonderzoek, bloedonderzoek, weefselonderzoek of ontlastingsonderzoek
 26. Jouw huisdier laten inslapen, alsmede de kosten van afvoeren van het overleden huisdier. Heb je een aanvullende verzekering afgesloten, dan worden hierbij ook vergoed: de crematiekosten of begrafeniskosten en de kosten van vervoer die hiermee gepaard gaan.

Voor sommige hondensoorten en kattensoorten hanteren wij specifieke uitsluitingen. Je kunt deze nalezen in de lijst met uitsluitingen die voor honden of katten gelden.

27.1 Categorie van medische hulpmiddelen
Diverse medische hulpmiddelen worden in ons Standaard en Extra pakket vergoed. De hulpmiddelen dienen altijd door de dierenarts te zijn voorgeschreven.

 1. Prothesen
 2. Verbandmiddelen
 3. Rolstoel
 4. Zonnebril
 5. Schoentjes
 6. Brace
 7. Insulinepen
 8. Glucosemeter
 9. Critical Care spuit
 10. Kraag/Mooncollar
 11. Kraag/Mooncollar huur
 12. Medical Pet Shirt
 13. Aerocat
 14. Bench huur
 15. Medische bandages
 16. Optivizor
 17. Katkor/Uricat/Dog I Noir

28 Niet genoemd hulpmiddel
Neem gerust contact met ons op als het benodigde hulpmiddel voor jouw huisdier niet in de voorgaande lijst staat. Het is in sommige gevallen mogelijk om voor dat bepaalde hulpmiddel een vergoeding te ontvangen.

29 Hulpmiddelen huren
Dierenartsen verhuren soms ook hulpmiddelen. In enkele gevallen gaat het om hulpmiddelen die niet in voorgaande lijst zijn opgenomen. Neem in dat geval gerust contact met ons op. Wij beoordelen dan of je hiervoor toch een vergoeding ontvangt.

29.1 Kosten van borg
Huren of lenen bij de dierenarts gaat soms gepaard met het betalen van borg. Er bestaat geen vergoeding voor betaalde borg. Bij normaal gebruik en inleveren in nette staat, ontvang je deze borg weer van de dierenarts retour.

29.2 Reparatie hulpmiddel
Wij horen het graag van je als een hulpmiddel gerepareerd moet worden. Mogelijk besluiten wij om deze reparatie te vergoeden. Dit gebeurt niet wanneer het hulpmiddel op een ongewenste manier is gebruikt.

29.3 Vervanging hulpmiddel
Bestaat er tijdens de ziekte of medische aandoening van jouw huisdier de noodzaak het hulpmiddel te vervangen, dan kan je daarvoor eenmalig een vergoeding ontvangen. Tijdens dezelfde ziekte of medische aandoening wordt gedurende de gehele looptijd van de verzekering eenmalig een vergoeding verstrekt voor vervanging van het hulpmiddel. Er bestaat geen vergoeding voor extra hulpmiddelen of reservehulpmiddelen.

30 Chronische aandoeningen
Loopt jouw huisdier een chronische aandoening/ziekte op in de periode dat het bij ons verzekerd is, dan vergoeden we de kosten die voortkomen uit deze aandoening/ziekte maximaal 6 maanden.

31 Advertentie bij vermissing
PetSecur keert jaarlijks maximaal €75,- uit voor het plaatsen van een advertentie bij vermissing van jouw huisdier.

32 Kosten van vervoer of van verzending
In onze polis is geen dekking opgenomen voor het vervoeren of verzenden van hulpmiddelen.

33 Wat is er niet verzekerd, tenzij dit anders op het polisblad staat vermeld?

 1. Kosten die het gevolg zijn van een behandeling die niet verzekerd is, of daar verband mee houden.
 2. Als je dier een ongeluk krijgt terwijl het niet aangelijnd was in een gebied waar dit wel verplicht is.
 3. Als er een andere persoon schuld heeft aan de verwondingen van jouw huisdier en je laat na de identiteit van deze persoon te vragen/achterhalen.
 4. Aangeboren aandoeningen. Ook al openbaart de aandoening zich pas nadat het dier in jouw bezit is gekomen.
 5. Aangeboren aandoeningen vallen nooit binnen de dekking van de verzekering. Ook al had je op het moment van ingang van de verzekering geen kennis van de aandoening.
 6. Aandoeningen die bij het dier aanwezig waren voor ingang van de verzekering vallen nooit binnen de dekking van de verzekering. Ook al had je op het moment van ingang van de verzekering geen kennis van de aandoening.
 7. Chirurgische behandelingen en operaties aan kruisbanden en skelet worden de eerste 2 maanden dat je verzekerd bent niet vergoed. Ook wanneer de aandoening daarvoor of tijdens deze twee maanden ontstaat en de behandeling pas daarna plaatsvind.
 8. Operaties die worden uitgevoerd en/of geadviseerd voor behandeling van een aandoening in de eerste 2 maanden dat je klant bent. Ook als niet duidelijk is wanneer de aandoening is ontstaan.
 9. Een aandoening aan de tweede voor- of achterpoot. Per dier worden aandoeningen aan 1 voorpoot en 1 achterpoot vergoed.
 10. Je laat onderzoek doen naar erfelijke afwijkingen (bijvoorbeeld met HD-foto’s).
 11. Voedingssupplementen en/of (dieet)voeding. Het maakt hierbij niet uit of hiervoor wel of geen medische indicatie voor bestaat.
 12. Je gebruikt geneesmiddelen die niet door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in Nederland zijn geregistreerd.
 13. Nageltangen, ontklitters en ander gereedschap en verbruiksmiddelen die horen bij de verzorging van een huisdier.
 14. Testen en onderzoek ter vaststelling van infecties door parasieten zoals Giardia, vlooien, wormen, mijten en teken,
 15. Medicijnen ter genezing van infecties door parasieten, zoals Giardia, vlooien, wormen, mijten en teken .
 16. Je laat sterilisatie of castratie verrichten, tenzij nadrukkelijk op het polisblad staat vermeld dat dit wel binnen de dekking van jouw verzekering valt. Hieronder vallen:
 17. De operaties waarbij één of allebei de testikels worden verwijderd.
 18. De operatie waarbij de eierstokken en/of (gedeelten van) de baarmoeder worden verwijderd.
 19. De operatie of waarbij jouw huisdier onvruchtbaar wordt gemaakt, doordat eileiders of zaadleiders worden afgebonden of onderbroken.
 20. Deze uitsluiting van vergoeding geldt ook als er een medische indicatie is:
 21. Een voorbeeld van zo’n medische indicatie kan zijn de spoedoperatie bij jouw huisdier vanwege een baarmoederontsteking, de castratie van jouw huisdier vanwege het bestaan van een prostaatafwijking of een testikel die tumoreus is en niet ingedaald. Dit is slecht anders als op het polisblad vermeld staat dat je wél castratie of sterilisatie vergoed krijgt.
 22. In geen enkel geval worden vervolgbehandelingen vergoed.
 23. Je laat zonder medische reden een nacht-, avond- of weekend consult verrichten.
 24. Jouw dierenarts brengt administratie of verzendkosten in rekening.
 25. De kosten voor een dierenartsbezoek aan huis en/of op locatie.
 26. Er wordt een chemische castratie verricht waarvoor implantaten en/of medicatie worden toegepast. Het bestaan van een medische indicatie is hierop niet van invloed.
 27. Medicatie ter preventie van krolsheid en loopsheid.
 28. De begeleiding rond de dracht en geboorte en het voortplantingsproces zelf, inclusief mogelijk optredende complicaties.
 29. Je schaft een identificatiechip aan met ISO-certificatie en laat deze plaatsen. Het consult dat hierbij hoort.
 30. Leishmania heeft bij jouw hond de aandoening Leishmaniasis veroorzaakt. De uitsluiting geldt voor alle onderzoeken en behandelingen die uit deze aandoening voortvloeien.
 31. Jouw hond leidt aan de aandoening BOS (Brachycephaal Obstructief Syndroom). Kortsnuitige hondenrassen kunnen onder deze verzamelterm vallende aandoeningen hebben.
 32. Het kan hierbij gaan om afwijkingen aan het strottenhoofd, neusopeningen die vernauwd zijn, een verhemelte dat te lang zacht is. Elke behandeling en elk onderzoek voortvloeiend uit deze aandoening valt onder deze uitsluiting.
 33. Jouw huisdier is overleden en als onderzoek naar de doodsoorzaak wordt sectie op het dier verricht.
 34. Het behandelen van overgewicht met gebruik van medicijnen.
 35. Wassen en overige behandelingen van de vacht, alsook de shampoo. Het bestaan van een medische indicatie is niet van invloed op het bestaan van deze uitsluiting.
 36. Klauwtjes verwijderen (wolfsklauwtjes of hubertusklauwtjes) en het knippen van de nagels. Ook bij een medische indicatie geldt deze uitsluiting.
 37. Je kiest voor Bio-Resonantietherapieën, fytotherapie of andere alternatieve en niet-reguliere geneeswijzen. Ook de hierbij behorende consulten en medicatie zijn van vergoeding uitgesloten.
 38. Het zonder toestemming van onze kant laten uitvoeren van experimentele behandelingen of laten verrichten van experimentele onderzoeken.
 39. Jouw huisdier leidt aan een ontwrichte of losse knieschijf, genaamd (erfelijke) patellaluxatie. Alle onderzoeken en alle behandelingen die voortvloeien uit deze aandoening vallen onder de uitsluiting.
 40. Je laat jouw huisdier begraven of cremeren en maakt naast deze kosten mogelijk bijbehorende vervoerskosten. De uitsluiting geldt alleen niet wanneer je voor dergelijke kosten bent bijverzekerd.
 41. Een fysiotherapeutische of hydrotherapeutische behandeling.
 42. De volgende behandelingen: acupunctuur, chiropractie, homeopathie, orthomanuele diergeneeskunde en osteopathie en de bijbehorende medicatie.
 43. Jouw huisdier volgt gedragstherapie en maakt gebruik van gedragsconsulten.

34 Algemene uitsluitingen voor medische kosten als gevolg van:

 1. Opzet of roekeloosheid van jezelf.
 2. Het woeden van een burgeroorlog.
 3. Het bestaan van een epidemie. In het geval dat bij 1% of meer van de Nederlandse en/of bij ons ingeschreven honden- of kattenpopulatie de betreffende ziekte wordt aangetroffen.
 4. Een conflict tussen groepen waarbij militaire wapens gebruikt worden.
 5. Het optreden van muiterij. Leden van bijvoorbeeld het leger veroorzaken een georganiseerde gewelddadige actie.
 6. Een uitgebroken oproer. Het gaat hierbij om een gewelddadige groep in georganiseerd verband die zich tegen de overheid richt.
 7. Het uitbreken van een opstand. Er wordt met geweld georganiseerd verzet gepleegd tegen de overheid.
 8. Georganiseerd geweld (dit wordt vaak molest genoemd).
 9. Een atoomkern-reactie. Hoe de reactie is ontstaan, is hierbij niet van belang.
 10. Een aardbeving of vulkanische uitbarsting die plaatsvindt.

35 Specifieke uitsluitingen met betrekking tot een ras
Als vereniging geven we natuurlijk graag zoveel mogelijk dieren toegang tot de zorg. Wij willen onze leden erop wijzen dat bepaalde honden- en kattenrassen niet (meer) gezond zijn. Daarom sluiten we van enkele rassen uit. Zij bezitten namelijk erfelijke ziekten en leiden daardoor aan een ernstig verslechterde kwaliteit van leven. Wij hopen hiermee bij te dragen aan het in de toekomst weer gezonder worden van deze populaties.

Je kunt deze rassen met uitsluitingen op onze website vinden.

 1. Uitsluitingen voor hond
 2. Uitsluitingen voor kat

36 Vergoeding uitgesloten in geval van fraude
Wij hoeven je geen vergoeding te verstrekken wanneer je hebt gefraudeerd.

37 Een dubbele verzekering
In sommige gevallen verzekeren wij slechts aanvullend. Dit doet zich voor als jij medische kosten declareert die ook door een andere verzekeraar aan jou vergoed kunnen worden. Je ontvangt van ons dat enkel de aanvulling. Dit houdt in dat wij enkel de gedeclareerde kosten vergoeden, voor zover die hoger zijn dan het bedrag dat de andere verzekeraar aan jou uitkeert. Mocht die andere verzekeraar juist minder vergoeden doordat je al bij ons verzekerd bent, dan dragen wij toch op vooromschreven wijze bij. Er vindt nooit vergoeding plaats van het eigen risico.

38 Jouw declaraties
Dien je een declaratie bij ons in, dan leggen wij jouw polis ernaast en kijken in de polisvoorwaarden welke medische kosten onder jouw dekking vallen en tot welke hoogte wij die kosten dienen te vergoeden. Wij maken hierbij gebruik van de inlichtingen en gegevens die jij, dan wel jouw dierenarts ons verstrekt. Wij bekijken declaraties in hun geheel. Dit betekent dat ons besluit pas kan worden genomen als het door ons ontvangen overzicht van medische kosten volledig en voldoende gespecificeerd is. Het staat ons vrij om eerst nog om een rekening te vragen die beter is gespecificeerd, zodat volkomen helder is waarvoor welke medische kosten precies zijn gemaakt. Mocht jouw dierenarts op zijn of haar factuur al de verzekerde en niet-verzekerde medische kosten hebben benoemd, dan behelst ons oordeel over de vergoeding alleen het deel van de kosten dat verzekerd is.

Behoefte aan een second opinion?
Soms voelen wij de noodzaak om een second opinion te vragen. Wij mogen dit doen bij een dierenarts of specialist die wij zelf aanwijzen. Je hebt de bereidheid om hieraan mee te werken. De kosten van deze second opinion worden door ons betaald.

39 Vergoedingen, hoe werkt dat?
Je declareert bij ons de rekening van je dierenarts. Wij houden dan eerst het eigen risico in over het deel van de medische kosten dat binnen de dekking valt. Van het verzekerde bedrag dat resteert, vergoeden wij vervolgens het percentage dat bij het door jouw gekozen pakket past.

40 De uitbetaling
Wij keren de declaratie aan jou uit.

41 Hoe te declareren?
Dit doe je door gebruik te maken van het declaratieformulier op onze website www.petsecur.nl “Declareren” Declaraties die via e-mail of per post aan ons worden gestuurd nemen we niet in behandeling.

42 Eisen die we stellen aan een factuur
Facturen kunnen alleen door ons worden vergoed als zij voldoen aan de volgende vereisten:

 1. De naam en het nummer van de chip van jouw hond of kat staan op de factuur vermeld. Zij moeten volledig matchen met de informatie die op de polis vermeld staat.
 2. Het moet een volledig gespecificeerde factuur zijn. Dus op de rekening moet precies zijn terug te vinden welke medische kosten zijn gemaakt en waarvoor.
 3. Het moet om een factuur gaan die aan jou is gericht.
 4. Het adres van de dierenartspraktijk staat op de factuur en deze factuur moet ook zichtbaar afkomstig zijn van de dierenartspraktijk.

43 Wees op tijd met indienen
Dien de rekening van de dierenarts het liefst direct na de behandeling bij ons in. Een rekening mag maximaal 3 maanden oud zijn.

44 Administratiekosten
Per declaratie brengen we €8,80 administratiekosten in rekening. Deze administratiekosten brengen we in mindering op het uit te keren bedrag.

45 Betaling van de premie
Bij voorkeur innen wij de premie maandelijks van jouw rekening door middel van een automatische incasso. Betaling van de premie geschiedt altijd vooraf. Hebben wij bij het afsluiten van de verzekering jouw toestemming ontvangen voor een automatische incasso, dan wordt de premie daadwerkelijk ook elke maand door ons automatisch van jouw rekening afgeschreven. Jij blijft echter zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de premie.
Indien je niet kiest voor automatisch incasseren, dan dien je de premie maandelijks op tijd via de bank aan ons te betalen.

46 Je bent te laat met het betalen van de premie
Wij vragen leden om op tijd te betalen, omdat we alleen zo samen de premies laag kunnen houden. Lukt het je niet om op tijd te betalen? We komen er samen wel uit. Maar realiseer wel dat de dekking van de verzekering wordt opgeschort op het moment dat de premie van de lopende maand op de 15e dag van diezelfde maand niet is ontvangen.
De dekking van je verzekering gaat weer in, de dag nadat alle verschuldigde premie is betaald.

47 Het berekenen van de jaarlijkse premie
Om voor alle leden de verzekering betaalbaar te houden, indexeren wij jaarlijks de premie. We zullen de premie ten minste verhogen met de jaarlijkse inflatie. Daarnaast zal er jaarlijks een percentage extra premie worden berekend om het stijgende gezondheidsrisico van jouw dier af te dekken. Bovendien brengen wij vanaf het zevende levensjaar van jouw huisdier een ouderdomstoeslag in rekening. Deze zal tenminste 3% bedragen. We behouden ons het recht voor om de premie jaarlijks substantieel te verhogen.

48 De omgang met jouw persoonlijke gegevens
Sluit jij je aan bij onze Onderlinge Waarborg , dan vragen wij jou logischerwijs om jouw persoonsgegevens. Wij behandelen deze gegevens zorgvuldig. Verder worden de gegevens door ons benut om:

 1. Een overeenkomst te sluiten met jou en om deze overeenkomst te kunnen uitvoeren
 2. De integriteit en veiligheid van de financiële sector te bewaken
 3. De eisen die de wet stelt na te komen
 4. Met jou de relatie te onderhouden en die relatie uit te breiden
 5. Statistisch onderzoek te kunnen verrichten
 6. Vormen van fraude te voorkomen en te bestrijden

49 Heb je onverhoopt een klacht?
Natuurlijk zetten wij hoog in op leden die tevreden zijn en tevreden blijven. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de dienstverlening of over ons product. Wij hopen dit dan zo snel mogelijk van je te horen. Dat biedt voor ons de beste mogelijkheid om tot een goede oplossing te komen. In het verlengde daarvan ligt dan een verbetering van onze dienstverlening en onze producten. Benut bij voorkeur het aanspreekpunt dat je bij PetSecur al hebt. Bijvoorbeeld de medewerker van de klantenservice die je eerder al sprak
of de medewerker die jouw gedeclareerde nota aan het behandelen is. Lukt het niet om het samen op te lossen? Dan heb je altijd de mogelijkheid om jouw klacht bij ons te melden.

49.1 Hoe meld je de klacht?
Graag ontvangt de PetSecur klachtenservice jouw klacht. Stuur dit per e-mail naar klacht@petsecur.nl. Je krijgt altijd binnen twee weken antwoord van ons. Mocht dit niet lukken, dan stellen wij je daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.

Onderlinge Waarborgmaatschappij PetSecur U.A. is vrijgesteld van prudentieel toezicht door DNB.
Onderlinge Waarborgmaatschappij PetSecur U.A. geeft geen advies over het aangeboden verzekeringsproduct.
Alle rechten zijn voorbehouden aan Onderlinge Waarborgmaatschappij PetSecur U.A.