Onderlinge Waarborgmaatschappij PetSecur U.A. voorwaarden versie 1.3 juni 2019

Van harte welkom bij PetSecur. Hierna leest u onze voorwaarden.

Honden en katten kunnen tot een leeftijd van 7 jaar bij ons worden ingeschreven. Een huisdier dat al bij ons ingeschreven staat, kan natuurlijk ook voorbij die leeftijd bij ons verzekerd blijven. Ons acceptatiebeleid is individueel. Wij kunnen zonder opgaaf van redenen een aanvraag tot verzekering weigeren.

Artikel 1: De verzekering algemeen
Aanvang van de verzekering: op het polisblad staat de ingangsdatum van de verzekering vermeld. U bent vanaf die datum verzekerd als we de poliskosten en premie hebben ontvangen. Als we de poliskosten en/of premie later ontvangen, bent u verzekerd vanaf die dag.

Art. 1.a: Een verzekering dient ten minste voor één jaar te worden gesloten. Steeds wordt aan het einde van het jaar de verzekering door ons automatisch met een jaar verlengd.

Art. 1.b: Het beëindigen van de verzekering: dit kunt u doen na elk verzekeringsjaar. Wij ontvangen in dat geval graag een e-mail van u op ledenadministratie@petsecur.nl.

Opzegging van de verzekering dient minimaal 1 maand voor het verstrijken van het lopende verzekeringsjaar te geschieden.

Art. 1.c: Gevallen waarin wij als verzekeraar uw verzekering kunnen opzeggen of beëindigen.
In de volgende gevallen kunnen wij uw verzekering beëindigen:

 • Wij vinden de schades die u bij ons meldt onduidelijk. Dit kan eenmaal of meerdere malen zijn gebeurd;
 • U betaalt de premie niet, of niet op tijd;
 • U verzuimt de factuur die betrekking heeft op het eigen risico en/of op kosten die niet verzekerd zijn te betalen, of bent met het betalen over tijd;
 • Wanneer ons is gebleken dat u onopzettelijk bij het afsluiten van de verzekering onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, terwijl wij u niet in de verzekering hadden geaccepteerd als wij de juiste informatie hadden ontvangen.
 • Aan elk einde van een verzekeringsjaar.
 • Bij het niet betalen van de premie wordt de verzekering door ons met directe ingang beëindigd. In de overige hiervoor genoemde gevallen nemen wij een opzegtermijn in acht van 1 maand.
 • Ook beëindigen wij uw verzekering in het volgende geval: Het huisdier dat u bij ons verzekerd heeft overlijdt. Hiertoe verstrekt u ons de overlijdensverklaring die uw dierenarts heeft opgesteld. Ook een factuur die verstrekt wordt in verband met euthanasie, door de begraafplaats of het crematorium volstaat in deze situatie. Deze stukken dienen minimaal de volgende informatie te bevatten: de datum van overlijden van uw huisdier, alsmede het chipnummer, de naam van uw huisdier en uw eigen naam. De verzekering wordt door ons beëindigd per het einde van de maand waarin uw huisdier is overleden.

Directe beëindiging van uw verzekering door ons mag plaatsvinden, wanneer:

 • U fraude heeft gepleegd. Wij spreken van fraude als u opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt toen u de verzekering bij ons afsloot en/of bij het melden van schade.
 • U niet meer de beschikking heeft over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
 • U zich blijvend heeft gevestigd buiten Nederland, of meer dan 6 maanden in een ander land verblijft. In een dergelijk geval dient u ons in het bezit te stellen van een bewijs van uitschrijving bij uw gemeente. Hiertoe volstaat eventueel ook een ander schriftelijk bewijs.

Wanneer spreekt PetSecur van fraude?

 • U heeft bij de aanvraag van uw verzekering fraude gepleegd;
 • U heeft (opzettelijk) onjuiste informatie gegeven toen u de verzekering aanvroeg. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de acceptatievragen niet naar waarheid te beantwoorden;
 • U gaf onjuiste informatie bij het indienen van een declaratie. Het werkelijke bedrag aan gemaakt medische kosten ligt bijvoorbeeld lager dan het bedrag dat u declareert. Ook kan het zijn dat de schade een andere aanleiding en/of toedracht heeft dan door u is aangegeven;
 • De medische kosten die u declareert zijn in werkelijkheid niet gemaakt.

Ontdekken wij dat u heeft gefraudeerd nadat de declaratie al door ons is uitbetaald, dan dient u het al vergoede kostenbedrag aan ons terug te betalen. Hadden wij de gedeclareerde kosten nog niet vergoed, dan bent u aan ons de onderzoekskosten verschuldigd.
Van door ons ontdekte fraude, wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Deze fraude wordt door ons ook gemeld aan het frauderegister voor verzekeraars. Dit kan nadelig voor u uitwerken indien u een andere verzekering wilt afsluiten.

Art. 1.d: De verzekerde persoon op een verzekering die bij PetSecur is afgesloten:
Op het polisblad staat u, als eigenaar van het huisdier, vermeld als verzekerde bij PetSecur.

Art. 1.e: Geografische dekking (buitenland dekking) van uw verzekering:
Medische kosten met betrekking tot uw huisdier die gemaakt zijn bij een dierenarts in Nederland, worden door ons vergoed.
Medische kosten die gemaakt worden bij een dierenarts in een land binnen de EU worden ook vergoed. De kosten worden maximaal tot een in Nederland gangbaar tarief vergoed.

Art. 1.f: Welke dekking bieden de verzekeringen van PetSecur?
Wij kennen bij PetSecur enkele verzekeringspakketten met hun eigen maximum. Per verzekeringsjaar bent u met zo’n pakket verzekerd tot een bedrag van respectievelijk: € 2.500,- , € 3.750,- of € 5.500,-. Een ongeval, aandoening of ziekte van uw huisdier kan leiden tot medisch noodzakelijke kosten bij een dierenarts. Hiervoor bent u tijdens de looptijd van de verzekering verzekerd, voor zover deze in de voorwaarden worden vermeld.

Art. 1.g: Onze invulling van het begrip ‘medische kosten’: Kosten bij een dierenarts voortvloeiend uit onderzoek en/of behandeling bij ongeval, ziekte of aandoening van uw huisdier. Eventuele hulpmiddelen en/of medicijnen die de dierenarts voorschrijft, vallen ook onder het begrip.

Art. 1.h: Medische noodzakelijkheid? De noodzaak dient voort te vloeien uit algemeen erkende, diergeneeskundig wetenschappelijke overwegingen.

Art. 1.i: De kosten die door ons worden vergoed: Bij een dierenartsnota die u bij ons declareert, trekken wij van het gedeelte van de kosten dat gedekt wordt door de verzekering eerst het eigen risico af.
Eisen die wij stellen aan ingediende facturen:
Naam en chipnummer van uw huisdier zoals die op het polisblad staan vermeld, moeten ook op de factuur staan;
De kosten op de factuur, moeten op een ‘opgesplitste’ wijze vermeld staan. Elk kostendeel moet dus zijn gespecificeerd;
Uw naam behoort als klant op de factuur te zijn vermeld;
De wettelijke factuureisen zijn van toepassing. Identificatie met KvK-nummer, naam en adres van de dierenartspraktijk moet uit de factuur blijken.

Artikel 2: Begripsbepaling
Voor de omvang van de verzekering is een nauwkeurige begripsbepaling noodzakelijk:

 • Op al onze afspraken is het Nederlandse recht van toepassing;
 • Noodzakelijke medische kosten die voor uw huisdier moeten worden gemaakt, vallen onder de dekking, mits en voor zover zij op het polisblad vermeld staan en/of binnen het door u gekozen pakket vallen;
 • Een huisdier is een hond of een kat. Het huisdier behoort met voortduring tot uw huishouden;
 • Dit huisdier staat op de polis vermeld en valt onder de dekking van onze verzekering;
 • Een dierenarts oefent zijn of haar beroep uit in een in Nederland gevestigde praktijk, is bevoegd de diergeneeskunde uit te oefenen en staat in Nederland bij de overheid als dierenarts geregistreerd;
 • Een specialist is als dierenarts werkzaam in Europa, beschikt over een erkend specialisme en staat ingeschreven bij het EU-veterinair specialistenregister;
 • Wordt gesproken over medicatie of medicijnen, dan kan het enkel om geregistreerde geneesmiddelen gaan. Voor het verlichten van klachten die voortvloeien uit aandoeningen of ziektes, en voor het behandelen van die aandoeningen of ziektes zelf, kunnen medische hulpmiddelen worden gebruikt.

Art. 2.a: Door u verstrekte informatie: Als verzekeraar is het voor ons belangrijk ons informatiebestand zo actueel mogelijk te houden. Daarom is het van belang dat u ons steeds binnen 30 dagen op de hoogte stelt in de volgende gevallen:

 • Uw adres is gewijzigd. Wij nemen het standpunt in dat informatie die wij naar het bij ons bekende adres sturen u heeft bereikt en door u tot zich genomen is;
 • U krijgt een ander e-mailadres. Wij nemen het standpunt in dat informatie die wij naar het bij ons bekende adres sturen u heeft bereikt en door u tot zich genomen is;
 • Uw IBAN nummer is gewijzigd;
 • Uw huisdier woont niet meer bij u of is niet meer in uw bezit. U informeert ons dan door ons een afstandsverklaring te overhandigen;
 • Uw huisdier is overleden. Voorzien van uw naam, de naam van uw huisdier, het chipnummer van uw huisdier en de overlijdensdatum, stuurt u ons dan toe: de overlijdensverklaring van uw dierenarts, of een factuur van de euthanasie, de begraafplaats of het crematorium;
 • Uw huisdier is vermist.

Art. 2.b: Medische gegevens: Wij mogen altijd direct contact opnemen met uw dierenarts en vragen daar informatie op over uw huisdier. Wij mogen aannemen dat dit uw instemming heeft. Tevens heeft het uw instemming dat wij met uw dierenarts overleg voeren over:

 • Eerdere ziektes van uw huisdier;
 • Wat er met uw huisdier aan de hand is;
 • Welke behandeling wordt toegepast;
 • De kosten van de behandeling van uw huisdier.

Naast bovenstaande informatie kunnen wij ook een afschrift van de patiëntenkaart bij uw dierenarts opvragen. Ook hierbij veronderstellen wij uw toestemming te hebben ontvangen. Het aanleveren van de gevraagde gegevens valt onder uw verantwoordelijkheid. Wij mogen erop vertrouwen dat u meewerkt aan het opvragen van de gegevens en deze ook binnen redelijke termijn bij ons aanlevert nadat wij hierom gevraagd hebben.

Art. 2.c: Overlegsituatie: Kost een behandeling meer dan € 750,- , dan dient u met ons te overleggen voordat behandeling mag plaatsvinden. Doet u dit niet, dan kunnen wij de declaratie van die behandeling afwijzen. Is echter sprake van een noodgeval, zoals een aanrijding, dan geldt deze verplichting niet. De factuur en de verklaring van de dierenarts moeten dan wel nadrukkelijk melding van maken van het noodgeval. Bij het afhandelen van uw declaratie verleent u ons altijd volledige medewerking. Dit geldt ook in de gevallen waarin wij wellicht de kosten willen verhalen op een derde.

Art. 2.d: De chip van uw huisdier: Het bezit van een chip met identificatie door uw huisdier, geldt als voorwaarde voor het door ons vergoeden van medische kosten. Is uw huisdier nog niet gechipt, dan laat u dit zo spoedig mogelijk gebeuren. Deze identificerende chip dient te voldoen aan de geldende ISO-norm en dient bij een eerste bezoek aan uw dierenarts te worden geplaatst.

Art. 2.c: Een vrije keuze van uw dierenarts: Vanzelfsprekend volgen wij graag uw wens om zelf uw dierenarts te kiezen. Er zijn enkele gevallen waarin wij het recht hebben u naar een andere dierenarts te verwijzen. Bijvoorbeeld wanneer wij menen dat de door u gekozen dierenarts niet voldoet aan de eisen die wij stellen op het gebied van prijs en/of kwaliteit.

Art. 2.d: Het zorgen voor uw huisdier: Ook voordat de verzekering bij PetSecur inging, heeft u altijd goed voor uw huisdier gezorgd. Wij verwachten dan ook dat u de goede zorg voor uw huisdier handhaaft. Dit betekent dat u zich maximaal inspant om uw huisdier gezond te houden. Dit omvat ook het geven van preventieve zorg als uw dierenarts dit adviseert. Denkt u dat er sprake is van een aandoening, ongeval of ziekte, dan gaat u zo snel mogelijk naar uw dierenarts toe. Ook bent u regelmatig voor controle bij de dierenarts geweest. U stemt ermee in dat wij bij uw dierenarts navragen hoe de gezondheidssituatie van uw huisdier is en of hij of zij het hiervoor omschreven gedrag kan bevestigen. Natuurlijk dient u zich bij ziekte en tijdens het herstel van uw huisdier zoveel mogelijk in te zetten voor het bevorderen van het herstel. De aanwijzingen van de dierenarts moet u altijd nauwkeurig opvolgen.

Art. 2.e: Het gewicht van uw huisdier: Wanneer uw hond geboren is uit een kruising van rassen, kan het gewicht van het volgroeide volwassen dier afwijken van hetgeen op het polisblad vermeld staat. U dient dit dan zo snel mogelijk aan ons door te geven, zodat wij de premie opnieuw kunnen vaststellen.

Art. 2.f: Wat gebeurt er als u onze verwachtingen niet nakomt? Wanneer u zich niet aan één of meer van onze voorwaarden heeft gehouden en wij hierdoor benadeeld zijn, vervalt bij u het recht op vergoeding of krijgt u een kleiner bedrag uitgekeerd. Kosten die in dit verband door ons worden gemaakt, zoals die van onderzoek, mogen door ons bij u in rekening worden gebracht.

Art. 2.g: Het begrip ‘medisch noodzakelijk’. Hieronder verstaan wij: ‘volgens algemeen erkende, diergeneeskundig wetenschappelijke overwegingen noodzakelijk’

Art 2.h: Wat valt onder de begrippen ‘ziekte of aandoening’. Wij bedoelen hiermee: In het lichaam van uw huisdier, of in een gedeelte daarvan, is een verstoring of afwijking van de gezonde toestand aanwezig. De oorzaak hiervan kan onder andere liggen in een:

 • Ongeval
 • Tumor
 • Slijtage
 • Virus
 • Aanwezige bacterie
 • Infectieziekte
 • Aanwezige schimmel
 • Erfelijke aanleg
 • Aangeboren afwijking
 • Hormonale afwijking.

Definitie van een ongeval:

 • Aardbeving of ander natuurgeweld
 • Ongeval in het verkeer
 • Beet door een ander dier, met uitzondering van een parasiet, waardoor letsel ontstaat
 • Letsel door brand
 • Buitengewone stoffen of voorwerpen treden het lichaam binnen.

PetSecur neemt aan dat sprake is van een ongeval, wanneer uw dierenarts op basis van het letsel kan aantonen dat dit letsel voortvloeit uit een ongeval.

Art. 2.i: De omvang en hoogte van de dekking, volgt uit het verzekeringspakket dat u heeft gekozen.

Pakket Basis

 • 100 procent: consult en diagnose bij de dierenarts;
 • 60 procent: operaties en andere benodigde behandelingen;
 • 60 procent: ongeval met inslapen tot gevolg;
 • 60 procent: publiceren advertentie bij missend huisdier;

Bij elk bezoek aan de dierenarts betaalt u 25 euro eigen bijdrage;
Per jaar geldt een vergoedingsmaximum van 2.500 euro.

Pakket Standaard

 • U kiest zelf uw dierenarts;
 • 100 procent: consult en diagnose bij de dierenarts;
 • 80 procent: operaties en andere benodigde behandelingen;
 • 50 procent: chirurgie aan ellebogen en heupen;
 • 80 procent: ongeval met inslapen tot gevolg;
 • 80 procent: kosten van dierenambulance;
 • 80 procent: publiceren advertentie bij missend huisdier.

Bij elk bezoek aan de dierenarts betaalt u 25 euro eigen bijdrage;
Per jaar geldt een vergoedingsmaximum van 3.750 euro.

Pakket Extra

 • U kiest zelf uw dierenarts;
 • 100 procent: consult en diagnose bij de dierenarts;
 • 100 procent: operaties en andere benodigde behandelingen;
 • 50 procent: chirurgie aan ellebogen en heupen;
 • 100 procent: ongeval met inslapen tot gevolg;
 • 100 procent: kosten van dierenambulance;
 • 100 procent: publiceren advertentie bij missend huisdier;
 • 50 procent: onderzoekende zorg als MRI-scan, CT-scan en bijbehoren hulpmiddelen.

Bij elk bezoek aan de dierenarts betaalt u 25 euro eigen bijdrage;
Per jaar geldt een vergoedingsmaximum van 5.500 euro.
Gebitsverzekering aanvullend, tot maximaal 275 euro per jaar.
Huisdier cremeren, tot maximaal 100 euro.

Steriliseren en castreren
Castratie en sterilisatie worden niet vergoed. Enkel de castratiehandeling of sterilisatiehandeling wordt uit de verzekering vergoed, als dit op uw polisblad vermeld staat. Behandelingen die hun oorzaak vinden in de castratie of sterilisatie, vallen buiten de dekking.
Tot welke bedragen bent u verzekerd in geval van castratie of sterilisatie? Afhankelijk van uw pakket wordt van onderstaande bedragen 60 procent, 80 procent of 100 procent vergoed.

 • Kleine hond tot 12 kilo steriliseren, 153,60 euro
 • Grote hond boven de 12 kilo steriliseren, 159,50 euro
 • Poes steriliseren, 84 euro
 • Kleine hond tot 12 kilo castreren, 94,75 euro
 • Grote hond boven de 12 kilo castreren, 132 euro
 • Kater castreren, 39 euro.

Indexeren prijs en toeslag voor ouderdom: Prijsindexatie vindt elk jaar plaats. Is uw huisdier 7 jaar of ouder geworden, dan vindt elk jaar een verhoging van de premie plaats door steeds 5 procent toeslag te plaatsen op de premie die in het voorafgaande jaar werd betaald.
Wij hebben als verzekeraar het recht om onze premie wezenlijk te verhogen.

Behandelingen die wij mogelijk vergoeden:

 • Het vaststellen van een ziekte of aandoening bij uw huisdier door onderzoek in de vorm van een:
 • Röntgenfoto
 • Echo
 • Operatie
 • Lasertherapie
 • Meten van de bloeddruk
 • Door dierenarts toegediende dwangvoeding of sondevoeding
 • Verlening in Nederland van medisch noodzakelijke zorg door een dierenarts
 • Bij een dierenarts of specialist afgenomen consult, dat verband houdt met zorg die medisch noodzakelijk is. Die medisch noodzakelijke zorg dient het gevolg te zijn van een aandoening, ziekte of ongeval.
 • Bloedonderzoek dat voorafgaand aan de anesthesie gedaan wordt bij honden vanaf 7 jaar en katten vanaf 9 jaar. Dit kan enkel vergoed worden in combinatie met een door ons vergoede behandeling of operatie
 • Radiotherapie c.q. bestraling als behandeling tegen kanker
 • Tumoren medicinaal behandelen
 • Bloedtransfusie
 • CT-scan of MRI
 • Hartfilmpje (ECG)
 • Een narcose die deel uitmaakt van een operatie of behandeling die wij als verzekeraar vergoeden
 • Medische hulpmiddelen
 • Het opnemen in een kliniek, omdat voor de behandeling het verblijf bij de dierenarts noodzakelijk is
 • Urineonderzoek, bloedonderzoek, weefselonderzoek of ontlastingsonderzoek
 • Uw huisdier laten inslapen, alsmede de kosten van afvoeren van het overleden huisdier.
 • Door een dierenarts voorgeschreven medicijnen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen geldt de eis dat: Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen de medicijnen in Nederland heeft geregistreerd
 • Het gaat om medicijnen voor maximaal 3 maanden. Bij voor langere duur afgenomen medicijnen, kunnen wij vergoeding weigeren voor het geheel
 • Voor via internet aangeschafte medicijnen geldt bovendien, dat u ons vooraf eenmalig in het bezit moet stellen van een door de dierenarts opgesteld recept. Verzendkosten vallen altijd buiten de vergoeding

Slechts indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, worden hierbij ook vergoed: de crematiekosten of begrafeniskosten en de kosten van vervoer die hiermee gepaard gaan.

Voor sommige hondensoorten en kattensoorten hanteren wij ras specifieke uitsluitingen. U kunt deze nalezen in de lijsten met uitsluitingen die voor honden of katten gelden.
Deze lijsten kunt u vinden op onze website www.petsecur.nl
Deze lijsten sturen wij ook met deze voorwaarden mee bij inschrijving.

Art 2.j: Categorie van medische hulpmiddelen. Diverse medische hulpmiddelen worden in ons Pakket Extra voor 50 procent vergoed. De hulpmiddelen dienen altijd door de dierenarts te zijn voorgeschreven:

 • Verbandmiddelen
 • Rolstoel
 • Zonnebril
 • Schoentjes
 • Insulinepen
 • Glucosemeter
 • Critical Care spuit
 • Mooncollar
 • Medical Pet Shirt
 • Aerocat
 • Bench huur
 • Medische bandages
 • Optivizor
 • Uricat
 • Brace

Een hulpmiddel dat niet voorkomt in voorgaande lijst: Neemt u gerust contact met ons op, als het door u benodigde hulpmiddel niet in voorgaande lijst staat. Het kan in sommige gevallen mogelijk zijn om voor dat bepaalde hulpmiddel toch een vergoeding te ontvangen.

Hulpmiddelen huren
Uw dierenarts verhuurt soms ook hulpmiddelen. Soms gaat het om hulpmiddelen die niet in bovenstaande lijst zijn opgenomen. Neemt in dat geval gerust contact met ons op. Wij kunnen dan beoordelen of u hiervoor toch een vergoeding ontvangt.

Kosten van borg
Huren of lenen bi uw dierenarts gaat soms gepaard met het betalen van borg. Er bestaat geen vergoeding voor betaalde borg. Bij normaal gebruik en inleveren in nette staat, ontvangt u deze borg weer van uw dierenarts retour.

Kosten van vervoer of van verzending
In onze polis is geen dekking opgenomen voor het vervoeren of verzenden van hulpmiddelen.

Reparatie nodig voor het hulpmiddel
Wij horen het graag van u als een hulpmiddel gerepareerd moet worden. Mogelijk besluiten wij om deze reparatie te vergoeden. Dit gebeurt niet wanneer het hulpmiddel op een ongewenste manier is gebruikt.

Het hulpmiddel dient te worden vervangen
Is er tijdens de ziekte of medische aandoening van uw huisdier een noodzaak het hulpmiddel te vervangen, dan kunt u daarvoor eenmalig een vergoeding ontvangen. Tijdens dezelfde ziekte of medische aandoening wordt gedurende de gehele looptijd van de verzekering eenmalig een vergoeding voor vervanging van het hulpmiddel verstrekt. Er bestaat geen vergoeding voor extra hulpmiddelen of reservehulpmiddelen.

Art. 2.h: Wat is er niet verzekerd, tenzij dit anders op uw polisblad staat vermeld?

 • Uw kosten zijn het gevolg van een behandeling die niet verzekerd is, of houden daar verband mee.
 • Symptomen van de aandoening bestonden al voordat de verzekering inging, en daar vinden nu behandelingen of vervolgbehandelingen voor plaats. Dit geldt ook als de diagnostiek ten aanzien van deze aandoening door de dierenarts pas plaatshad toen de verzekering al was ingegaan;
 • Als uw dier een ongeluk krijgt terwijl het niet aangelijnd was in een gebied waar dit wel verplicht is
 • Als er een andere persoon schuld heeft aan de verwondingen van uw dier en u laat na de identiteit van deze persoon te vragen/achterhalen
 • Aangeboren aandoeningen. Ook al openbaart de aandoening zich pas nadat het dier in uw bezit is gekomen.
 • Aangeboren aandoeningen vallen niet binnen de dekking van de verzekering. Ook al had de verzekerde op het moment van ingang van de verzekering geen kennis van de aandoening.
 • Chirurgische behandelingen en operaties die in de eerste 2 maanden van de looptijd van de verzekering plaatsvinden en/of gepland en/of geadviseerd worden
 • Operaties en behandelingen aan kruisbanden die in de eerste 2 maanden van de looptijd van de verzekering plaatsvinden en/of geadviseerd worden.
 • Symptomen (zowel kenmerk als klacht) van de aandoening bestonden al voordat de verzekering inging, en daar vinden nu behandelingen of vervolgbehandelingen voor plaats. Dit geldt ook als de diagnostiek ten aanzien van deze aandoening door de dierenarts pas plaatshad toen de verzekering al was ingegaan.
 • Operatie aan/van kruisbanden nadat een eerste operatie aan een van de van kruisbanden heeft plaatsgevonden.
 • Medische zorg die u laat toedienen vanuit preventief oogpunt. U laat bijvoorbeeld een onderzoek of behandeling verrichten om afwijkingen en/of gezondheidsklachten te voorkomen. Dit kunnen vaccinaties zijn en het consult dat daarmee samenhangt. Of u laat onderzoek doen naar erfelijke afwijkingen met officiële HD-foto’s.
 • U maakt gebruik van voedingssupplementen of dient dieetvoeding toe. Het maakt hierbij niet uit of hiervoor wel of geen medische indicatie voor bestaat;
 • U gebruikt geneesmiddelen die niet door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in Nederland zijn geregistreerd;
 • Nageltangen en ontklitters die u voor verzorging gebruikt;
 • Ter bestrijding van infecties door parasieten zoals vlooien, wormen, mijten en teken gebruikt u geneesmiddelen;
 • U laat sterilisatie of castratie verrichten (tenzij anders op uw polisblad staat vermeld). In geen enkel geval worden vervolgbehandelingen vergoed;
 • U laat zonder medische noodzaak een nacht-, avond-, of weekendconsult verrichten.
 • Uw dierenarts brengt administratiekosten, verzendkosten of reiskosten (bezoek) in rekening;
 • Er wordt een chemische castratie verricht waarvoor implantaten en/of medicatie worden toegepast. Het bestaan van een medische indicatie is hierop niet van invloed;
 • Met medicatie zorgt u voor preventie voor krolsheid en loopsheid;
 • De begeleiding rond de dracht en geboorte en het voortplantingsproces zelf, met inbegrip van de mogelijk optredende complicaties;
 • U schaft een identificatiechip aan met ISO-certificatie en laat deze plaatsen. Het consult dat hierbij hoort;
 • Leishmania heeft bij uw hond de aandoening Leishmaniasis veroorzaakt. De uitsluiting geldt voor alle onderzoeken en behandelingen die uit deze aandoening voortvloeien;
 • Uw hond leidt aan de aandoening BOS (Brachycephaal Obstructief Syndroom). Kortsnuitige hondenrassen kunnen onder deze verzamelterm vallende aandoeningen hebben. Het kan hierbij onder andere gaan om afwijkingen aan het strottenhoofd, neusopeningen die vernauwd zijn, een verhemelte dat te lang zacht is. Elke behandeling en elk onderzoek voortvloeiend uit deze aandoening valt onder deze uitsluiting;
 • Uw huisdier is overleden en als onderzoek naar de doodsoorzaak wordt sectie op het dier verricht;
 • Het behandelen van overgewicht met gebruik van medicijnen;
 • Wassen en overige behandelingen van de vacht. Het bestaan van een medische indicatie is niet van invloed op het bestaan van deze uitsluiting;
 • Klauwtjes verwijderen (wolfsklauwtjes of hubertusklauwtjes) en het knippen van de nagels. Ook bij een medische indicatie geldt deze uitsluiting;
 • U kiest voor Bio-Resonantietherapieën, fytotherapie of andere alternatieve en niet-reguliere geneeswijzen. Ook de hierbij behorende consulten en medicatie zijn van vergoeding uitgesloten;
 • Het zonder toestemming van onze kant laten uitvoeren van experimentele behandelingen of laten verrichten van experimentele onderzoeken;
 • Uw hond leidt aan een ontwrichte of losse knieschijf, genaamd (erfelijke) patellaluxatie. Alle onderzoeken en alle behandelingen die voortvloeien uit deze aandoening vallen onder de uitsluiting;
 • U laat uw huisdier begraven of cremeren en maakt naast deze kosten mogelijk bijbehorende vervoerskosten. De uitsluiting geldt alleen niet wanneer u voor dergelijke kosten bent bijverzekerd;
 • Een fysiotherapeutische of hydrotherapeutische behandeling;
 • De volgende behandelingen: acupunctuur, chiropractie, homeopathie, orthomanuele diergeneeskunde en osteopathie. Bovendien de bijbehorende medicatie;
 • Uw huisdier volgt gedragstherapie en maakt gebruik van gedragsconsulten.

Art. 2.h: Algemene uitsluitingen waardoor u niet verzekerd bent voor medische kosten als gevolg van:

 • Opzet of roekeloosheid van uzelf;
 • Het woeden van een burgeroorlog;
 • Het bestaan van een epidemie. In het geval dat bij 3% of meer van de Nederlandse honden- of kattenpopulatie de betreffende ziekte aangetroffen en/of bij 5% van de bij ons verzekerde dieren.
 • Een conflict tussen waarbij militaire wapens gebruikt worden en dat plaatsvind tussen groepen of groepen;
 • Het optreden van muiterij. Leden van bijvoorbeeld het leger veroorzaken een georganiseerde gewelddadige actie;
 • Een uitgebroken oproer. Het gaat hierbij om een gewelddadige groep in georganiseerd verband die zich tegen de overheid richt;
 • Het uitbreken van een opstand. Er wordt met geweld georganiseerd verzet gepleegd tegen de overheid;
 • Georganiseerd geweld (dit wordt vaak molest genoemd);
 • Een atoomkern-reactie. Hoe de reactie is ontstaan is hierbij niet van belang;
 • Een aardbeving of vulkanische uitbarsting die plaatsvindt.

Art. 2.i: Specifieke uitsluitingen met betrekking tot een ras. PetSecur biedt graag zoveel mogelijk dieren de toegang tot zorg. Wij menen echter verplicht te zijn om mensen erop te wijzen dat bepaalde honden- en kattenrassen niet (meer) gezond zijn. Daarom sluiten we van enkele rassen de huisdieren uit. Zij bezitten namelijk erfelijke ziekten en leiden daardoor aan een ernstig verslechterde kwaliteit van leven. Wij hopen hiermee bij te dragen aan het in de toekomst weer gezonder worden van deze populaties.

Art. 2.j: Vergoeding uitgesloten in geval van fraude. Wij hoeven u geen vergoeding te verstrekken wanneer u hebt gefraudeerd.

Art. 2.k: Een dubbele verzekering. In sommige gevallen verzekeren wij slechts aanvullend. Dit doet zich voor als u medische kosten declareert die ook door een andere verzekeraar aan u vergoed kunnen worden. U ontvangt van ons dat enkel de aanvulling. Dit houdt in dat wij de enkel de gedeclareerde kosten vergoeden voor zover die hoger zijn dan het bedrag dat de andere andere verzekeraar aan u uitkeert. Mocht die andere verzekeraar juist minder vergoeden doordat u al bij ons verzekerd bent, dan dragen wij toch op voor omschreven wijze bij. Er vindt nooit vergoeding van het eigen risico plaats.

Artikel 3: Uw declaraties
Dient u een declaratie bij ons in, dan leggen wij uw polis er naast en kijken in de polisvoorwaarden welke medische kosten onder uw dekking vallen en tot welke hoogte wij die kosten dienen te vergoeden. Wij maken hierbij gebruik van de inlichtingen en gegevens die u dan wel uw dierenarts ons verstrekt. Wij bekijken declaraties in hun geheel. Dit betekent dat ons besluit pas kan worden genomen als het door ons ontvangen overzicht van medische kosten volledig en voldoende gespecificeerd is. Het staat ons vrij om eerst nog om een rekening te vragen die beter is gespecificeerd, zodat volkomen helder is waarvoor welke medische kosten precies zijn gemaakt. Mocht uw dierenarts op zijn of haar factuur al de verzekerde en niet-verzekerde medische kosten hebben benoemd, dan behelst ons oordeel over de vergoeding alleen het deel van de kosten dat verzekerd is.
Behoefte aan een second opinion? Soms voelen wij de noodzaak om een second opinion te vragen. Wij mogen dit doen bij een dierenarts of specialist die wij zelf aanwijzen. U heeft de bereidheid om hieraan mee te werken. De kosten van deze second opinion worden door ons betaald.

Art. 3.a: Vergoedingen, hoe werkt dat? U declareert bij ons de rekening van uw dierenarts. Wij houden dan eerst uw eigen risico in over het deel van de medische kosten dat binnen de dekking valt. Van het verzekerde bedrag dat resteert, vergoeden wij vervolgens het percentage dat bij het door u gekozen pakket past. Per bezoek aan de dierenarts betaalt u een eigen risico van 25 euro.

Art. 3.b: De uitbetaling. Wij keren de declaratie aan u uit.

Art. 3.c: Hoe te declareren? Dit doet u door ons een e-mail te sturen. Deze voorziet u van een bijlage met een scan of foto van de factuur van de dierenarts waarbij de factuur goed leesbaar moet zijn. Ons e-mail adres voor dit doel is: declaratie@petsecur.nl

Art. 3.d: De eisen die wij stellen aan een factuur. Facturen worden alleen door ons vergoed als zij voldoen aan de volgende vereisten:

 • De naam en het nummer van de chip van uw huisdier staan op de factuur vermeld. Zij moeten volledig gelijkluidend zijn aan de informatie die op uw polis vermeld staat;
 • Het moet een volledig gespecificeerde factuur zijn. Dus op de rekening moet precies zijn terug te vinden welke medische kosten zijn gemaakt en waarvoor;
 • Het moet om een factuur gaan die aan u is gericht;
 • Het adres van de dierenartspraktijk staat op de factuur en deze factuur moet ook zichtbaar afkomstig zijn van de dierenartspraktijk.

Art. 3.e: Wees op tijd met indienen. Dien de declaratie het liefst gelijk na de behandeling bij ons in. U heeft voor het indienen uiterlijk de tijd tot 3 maanden na de behandeldatum.

Artikel 4: De premie van uw verzekering betalen
Bij voorkeur innen wij de premie maandelijks van uw rekening door middel van een automatische incasso. Betaling van de premie geschiedt altijd vooraf. Hebben wij bij het afsluiten van de verzekering uw toestemming ontvangen voor een automatische incasso, dan wordt de premie door ons elke maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Koos u niet voor automatisch incasseren, dan dient u er zelf voor zorg te dragen dat u de premie maandelijks op tijd via de bank aan ons betaalt.

Art. 4.a: U bent te laat met het betalen van de premie. Heeft u niet op tijd de betaling geregeld of is er op uw rekening een saldotekort, dan doen wij later in de maand een tweede poging om bij u de verschuldigde premie te incasseren. Indien dit ook niet lukt, ontvangt u van ons een aanmaning. Deze aanmaning bevat een termijn van 15 dagen waarbinnen u nog kunt betalen zonder tussenkomst van een incassobureau. De dekking van de verzekering wordt opgeschort als we op de 15e dag van de lopende maand nog geen of onvoldoende premie hebben ontvangen. Schade en/of kosten die ontstaan tijdens de opschorting vallen niet binnen de dekking.

Art. 4.b: Het berekenen van de jaarlijkse premie. Door ons wordt elk jaar een nieuwe premie berekend. U ontvangt van ons twee maanden voor ingang van het nieuwe verzekeringsjaar hierover bericht.

Art. 4.c: Soms voeren wij wijzigingen door. De premie en de voorwaarden van de verzekering kunnen altijd door ons worden gewijzigd. Indien u deze wijziging niet wilt accepteren, dan staat het u vrij om de verzekering te beëindigen.

Art. 4.d: De omgang met uw persoonlijke gegevens. Wordt u klant bij ons, dan vragen wij u om uw persoonsgegevens. Wij behandelen deze gegevens zorgvuldig. Verder worden de gegevens door ons benut om:

 • Een overeenkomst te sluiten met u en om deze overeenkomst te kunnen uitvoeren;
 • De integriteit en veiligheid van de financiële sector te bewaken;
 • De eisen die de wet stelt na te komen;
 • Met u de relatie te onderhouden en die relatie uit te breiden;
 • Statistisch onderzoek te kunnen verrichten;
 • Vormen van fraude te voorkomen en te bestrijden.

Artikel 5: Heeft u onverhoopt een klacht?
Natuurlijk zetten wij hoog in op een klant die tevreden is en tevreden blijft. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of over ons product. Wij hopen dit dan zo snel mogelijk van u te horen. Dat biedt voor ons de beste mogelijkheid om tot een goede oplossing te komen. In het verlengde daarvan ligt dan een verbetering van onze dienstverlening en onze producten. Benut bij voorkeur het aanspreekpunt dat u bij PetSecur al heeft. Bijvoorbeeld de medewerker van de klantenservice die u eerder al sprak of de medewerker die uw gedeclareerde nota aan het behandelen is. Lukt het niet om het samen op te lossen? Dan heeft u altijd de mogelijkheid om uw klacht bij ons te melden.

Art. 5.a: Hoe meldt u de klacht? Graag ontvangen wij uw klacht bij de PetSecur klachtenservice. U kunt gewoon een e-mail sturen naar klacht@petsecur.nl. U krijgt altijd binnen twee weken antwoord van ons. Mocht dit niet lukken, dan stellen wij u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.

Onderlinge Waarborgmaatschappij PetSecur U.A. staat voor het sluiten van een huisdieren schadeverzekering niet onder prudentieel toezicht van DNB.
Een advies over het verzekeringsproduct wordt door Onderlinge Waarborgmaatschappij PetSecur U.A. niet gegeven.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Onderlinge Waarborgmaatschappij PetSecur U.A.