fbpx

Onderlinge Waarborgmaatschappij PetSecur U.A. voorwaarden versie 2.023.JA.PS

Handige informatie

Heb je er al aan gedacht om onze website te bezoeken? Grote kans dat je daar je antwoord vindt op je vraag. De nu volgende voorwaarden zijn voor en door leden opgesteld. We hebben ons ingespannen om de voorwaarden zonder gedoe en helder te formuleren.

Mocht je na het lezen van de voorwaarden toch nog een vraag hebben, dan kun je ons die vraag mailen op info@petsecur.nl We staan voor je klaar.

Wil je de zorgkosten van je huisdier declareren? 

Dit doe je door gebruik te maken van het declaratieformulier op onze website www.petsecur.nl. Declaraties die via e-mail of per post aan ons worden gestuurd kunnen we niet in behandeling nemen.

Goed om te weten: bij PetSecur ben je verzekerd voor kosten die voortkomen uit behandelingen en medicijnen van je zieke dier.

Onze Voorwaarden

Nauwkeurige begripsbepalingen

 • Op al onze afspraken is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Noodzakelijke medische kosten die voor jouw huisdier moeten worden gemaakt, vallen onder de dekking. Mits en voor zover deze op het polisblad vermeld staan en binnen het gekozen pakket vallen.
 • Een huisdier is een hond of een kat. Het huisdier behoort met voortduring tot jouw huishouden. Alleen het huisdier dat op de polis vermeld staat, valt onder de dekking van de verzekering.
 • Een dierenarts oefent zijn of haar beroep uit in een in Nederland gevestigde praktijk, is bevoegd de diergeneeskunde uit te oefenen en staat in Nederland bij de overheid als dierenarts geregistreerd.
 • Een specialist is als dierenarts werkzaam in Europa, beschikt over een erkend specialisme en staat ingeschreven bij het EU­ veterinair specialistenregister.
 • Wanneer we het hebben over medicatie of medicijnen, dan gaat het enkel om geregistreerde geneesmiddelen. Voor het verlichten van klachten die voortvloeien uit aandoeningen of ziektes, en voor het behandelen van die aandoeningen of ziektes zelf, kunnen medische hulpmiddelen worden gebruikt.

 

Gegevens compleet en up-to-date

We vinden het belangrijk om ons ledenbestand zo actueel mogelijk te houden en jou te vragen ons steeds binnen 30 dagen op de hoogte te stellen zodra:

 • Jouw adres is gewijzigd. Wij nemen het standpunt in dat informatie die wij naar het bij ons bekende adres sturen jou ook echt bereikt, zodat je het tot je kunt nemen.
 • Jouw e-mailadres is veranderd.
 • Jouw IBAN-nummer is gewijzigd.
 • Jouw huisdier vermist is.
 • Jouw huisdier niet meer bij je woont of niet meer in je bezit is. Informeer ons dan door ons een afstandsverklaring te overhandigen.
 • Jouw huisdier overleden is. Stuur ons dan de overlijdensverklaring van de dierenarts of een factuur van de begraafplaats of het crematorium.

 

Minimaliseer medische kosten

Om samen de premies laag te houden, verwachten we dat je geen kosten maakt die niet strikt noodzakelijk zijn. Als we merken dat je kosten declareert die niet strikt noodzakelijk zijn, beschouwen we dit als fraude. 

Chippen van je huisdier

Het bezit van een chip met identificatie van jouw hond of kat, geldt als voorwaarde voor het door ons vergoeden van medische kosten. Is je dier nog niet gechipt, dan vragen we je dit snel te doen. De identificerende chip moet voldoen aan de geldende ISO-norm en dient bij een eerste bezoek aan de dierenarts te worden geplaatst.

Vrije keuze dierenarts

Je mag naar de dierenarts van jouw keuze gaan. Er zijn enkele gevallen waarin wij het recht hebben je naar een andere dierenarts of specialist te verwijzen. Bijvoorbeeld wanneer wij menen dat de gekozen dierenarts niet voldoet aan de eisen die wij stellen op het gebied van prijs en/of kwaliteit. We kunnen je, zeker in het geval van een intensievere behandeling, waar voorafgaand overleg plaats heeft gevonden of had moeten vinden, verwijzen naar een andere praktijk of kliniek.

 

Zorg goed voor je huisdier

Ook voordat wij je als lid of klant mochten verwelkomen, heb je goed voor je hond of kat gezorgd. Het is misschien een open deur, maar wij verwachten van al onze leden dat zij deze goede zorg handhaven. Dit betekent dat iedereen zich maximaal inspant om hun huisdier gezond te houden. Dit omvat ook het geven van preventieve zorg als de dierenarts dit adviseert.

Denk je dat er sprake is van een aandoening, ongeval of ziekte, dan ga je zo snel mogelijk naar de dierenarts.

Ook voor controles bezoek je met regelmaat de dierenarts.

Je stemt ermee in dat wij bij de dierenarts kunnen navragen hoe de gezondheidssituatie van jouw huisdier is en of de arts het hiervoor omschreven gedrag kan bevestigen. Natuurlijk dien je jezelf bij ziekte van jouw huisdier zo goed mogelijk in te zetten voor het bevorderen van zijn of haar herstel. De aanwijzingen van de dierenarts dien je altijd nauwkeurig op te volgen.

 

Het gewicht van jouw huisdier

Wanneer jouw hond geboren is uit een kruising van rassen, kan het gewicht van het volgroeide volwassen dier afwijken van hetgeen op het polisblad vermeld staat. Is dit het geval, dan dien je dit zo snel mogelijk aan ons door te geven, zodat wij de premie opnieuw kunnen vaststellen. PetSecur verzekert geen dieren die zwaarder zijn dan 80 kilogram.

 

Wat gebeurt er als leden verwachtingen niet nakomen?

Soms moeten we streng zijn, maar altijd rechtvaardig. Wie zich niet heeft gehouden aan één of meer van onze voorwaarden, waardoor we zijn benadeeld, dan vervalt bij het lid het recht op vergoeding of wordt er een kleiner bedrag uitgekeerd. Kosten die in dit verband door ons worden gemaakt, zoals die van onderzoek, mogen door ons bij jou in rekening worden gebracht.

Ingangsdatum van de verzekering 

We hanteren een individueel acceptatiebeleid. Per aanvraag bekijken we of we het dier kunnen accepteren en verzekeren. Wij kunnen zonder opgaaf van reden een aanvraag tot verzekering weigeren.

Mocht er in de tijd tussen het aanvragen van de verzekering en de ingangsdatum van de verzekering iets veranderen in de (gezondheids)toestand van je dier, ben je verplicht dit aan ons te melden. Als je dit niet doorgeeft zijn we gedurende de looptijd gerechtigd om de verzekering te beëindigen.

De dekking van je verzekering gaat nog niet in op het moment dat je de aanvraag hebt ingediend. Op het polisblad staat de ingangsdatum vermeld. Je bent vanaf die datum verzekerd als wij de verschuldigde premie voor die maand hebben ontvangen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat de premie tijdig op onze rekening staat. Ook wanneer je ons een machtiging tot incasso gegeven. Ontvangen we de premie later, dan zijn aandoeningen en schades vanaf de dag na ontvangst van de premie verzekerd. We vragen alle leden dus om op tijd te betalen. Alleen zo houden we de premies laag.

Duur van de verzekering

Een verzekering bij PetSecur wordt minimaal voor een jaar afgesloten. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid om een verzekering voor minimaal 5 jaar bij ons af te sluiten. De minimale duur van de verzekering staat op het polisblad vermeld. Steeds wordt aan het einde van de periode, de verzekering automatisch verlengd.

Het beëindigen van de verzekering

Wil jij  je verzekering stoppen, dan kan dit nadat de minimale verzekeringsduur is geëindigd en daarna maandelijks, met een opzegtermijn van een maand. De enige manier om je verzekering op te zeggen is via e-mail op het e­-mailadres: ledenadministratie@petsecur.nl

Gevallen waarin wij je verzekering kunnen opzeggen of beëindigen

Niet leuk natuurlijk, maar in de volgende gevallen kunnen wij je verzekering beëindigen:

 • Wij vinden de schades die je bij ons meldt onduidelijk en/of onredelijk.
 • Je dient bovengemiddeld vaak declaraties in.
 • Je betaalt de premie niet, of niet op tijd.
 • Je betaalt de factuur niet die betrekking heeft op het eigen risico en/of op kosten die niet verzekerd zijn.
 • Wanneer blijkt dat je opzettelijk en/of onopzettelijk onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt bij het afsluiten van de verzekering. Ongeacht of de juiste informatie ertoe had geleid dat we je wel/niet hadden geaccepteerd.
 • Aan elk einde van een verzekeringsjaar; ook al heb je een verzekeringsovereenkomst met een langere duur (bijvoorbeeld 5 jaar). We zijn niet verplicht om vooraf te melden dat je verzekering na het verzekeringsjaar eindigt.
 • Bij het niet betalen van de premie en/of fraude kan de verzekering door ons met directe ingang worden beëindigd.

 

Ook beëindigen wij je verzekering als:

Het bij ons verzekerde huisdier overlijdt. Stuur ons de overlijdensverklaring die jouw dierenarts heeft opgesteld. Ook een factuur die verstrekt wordt in verband met euthanasie (door de begraafplaats of het crematorium), volstaat in deze situatie. Deze stukken dienen minimaal de volgende informatie te bevatten: de datum van overlijden van je huisdier, het chipnummer, de naam van je huisdier en je eigen naam. De verzekering wordt door ons beëindigd op de dag dat wij het bewijs van overlijden ontvangen.

 

Directe beëindiging van de verzekering mag door ons ook plaatsvinden, wanneer: 

 • Er bewijs is dat je fraude hebt gepleegd.
 • Je niet meer de beschikking hebt over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
 • Je jezelf blijvend buiten Nederland hebt gevestigd of meer dan 6 maanden in een ander land verblijft. In een dergelijk geval dien je ons in het bezit te stellen van een bewijs van uitschrijving bij de gemeente.

Opschorting van de dekking

Je dient je verzekeringspremie vooruit te betalen. We moeten de premie dus ontvangen hebben voor aanvang van de nieuwe periode. De dekking van de verzekering wordt opgeschort op het moment dat de premie van de lopende periode op de 15e dag van die periode nog niet is betaald. Schade die is ontstaan en behandelingen die worden uitgevoerd in de periode van opschorting is niet verzekerd. De dekking van de verzekering gaat pas weer in op de dag nadat alle verschuldigde premie is ontvangen.

Wanneer spreekt PetSecur van fraude?

Je hebt bij de aanvraag van de verzekering fraude gepleegd.

Oftewel:

 • Je hebt opzettelijk of onopzettelijk onjuiste informatie gegeven toen je de verzekering aanvroeg. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de acceptatievragen niet naar waarheid te beantwoorden.
 • Je hebt PetSecur onjuiste informatie gegeven bij het indienen van een declaratie. Het werkelijke bedrag aan gemaakte medische kosten ligt bijvoorbeeld lager dan het bedrag dat je declareert. Ook kan het zijn dat de schade een andere aanleiding en/ of toedracht heeft dan door jou is aangegeven.
 • De medische kosten die je declareert zijn in werkelijkheid niet gemaakt.

Ontdekken wij dat je hebt gefraudeerd nadat de declaratie al door ons is uitbetaald, dan dien je het bedrag van de reeds vergoede ten aan ons terug te betalen. Hadden wij de gedeclareerde kosten nog niet vergoed, dan ben je aan ons de onderzoekskosten verschuldigd. Dat is wel zo eerlijk naar alle leden toe.

Van de door ons ontdekte fraude, wordt aangifte gedaan bij de politie. Deze fraude wordt ook gemeld aan het frauderegister voor verzekeraars. Dit kan nadelig voor je uitwerken indien je een andere verzekering wilt afsluiten. Dit klinkt streng en dat is het ook. We willen de onderlinge waarborg natuurlijk met z’n allen zo goed mogelijk beschermen.

Raadpleging dierenarts

Voor PetSecur is het belangrijk om direct in contact te staan met de dierenartsen van onze leden. Bijvoorbeeld om informatie op te vragen en te delen met betrekking tot jouw huisdier. Bij het sluiten van de overeenkomst ben je akkoord gegaan met de voorwaarde dat we contact op mogen nemen met je dierenarts en specialist en (medische) gegevens mogen opvragen en ontvangen over:

 • De toestand van jouw huisdier.
 • De kosten van een eventuele behandeling.
 • De behandeling zelf.
 • Eventuele eerdere ziektes van jouw huisdier.
 • De volledige medische geschiedenis van je huisdier.

Naast bovenstaande informatie staat het ons vrij om de patiëntenkaart bij de dierenarts op te vragen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, heb je ook ingestemd met de mogelijkheid dat we medische gegevens en/of dossiers van je dier opvragen bij zijn/haar behandelaars. Het aanleveren van de gevraagde gegevens valt onder jouw eigen verantwoordelijkheid. Wij mogen erop vertrouwen dat je meewerkt aan het opvragen van de gegevens en deze ook binnen redelijke termijn bij ons aanlevert, mochten wij hierom vragen.

Wij mogen al deze gegevens ook zelf opvragen.

 

Verzekerde

Op het polisblad sta jij, als eigenaar van het huisdier, vermeld als verzekerde bij PetSecur.

Geografische dekking van de verzekering

De door een dierenarts in Nederland gemaakte medische kosten voor jouw huisdier, worden door ons vergoed. Medische kosten gemaakt in het buitenland, wereldwijd, zijn gratis meeverzekerd. Je krijgt dan de kosten die gangbaar zijn in Nederland vergoed. Repatriëring vergoeden we niet. De maximale vergoeding van de in het buitenland gemaakte kosten zijn voor elk gekozen pakket €1.250,- per verzekeringsjaar.

Verzekeringspakketten PetSecur

Onze verzekeringspakketten kennen elk hun eigen maximum. Per verzekeringsjaar ben je met zo’n pakket verzekerd tot een bedrag van respectievelijk: €3.250,-, €4.000,- of €6.000,-. Een ongeval, aandoening of ziekte van jouw huisdier kan leiden tot medisch noodzakelijke kosten bij een dierenarts. Hiervoor ben je tijdens de looptijd van de verzekering verzekerd, voor zover deze in de voorwaarden worden vermeld.

Onze invulling van ‘medische kosten’

Kosten gemaakt bij een dierenarts voortvloeiend uit onderzoek en/of behandeling bij ongeval, ziekte of aandoening van jouw huisdier. Eventuele hulpmiddelen en/of medicijnen die de dierenarts voorschrijft, vallen hier ook onder.

Onze invulling van ‘medische noodzaak’

De noodzaak die voortvloeit uit algemeen erkende, diergeneeskundig wetenschappelijke overwegingen.

Onze invulling van ‘ziekte of aandoening’

Wij bedoelen hiermee: in het lichaam van jouw huisdier, of in een gedeelte daarvan, is een verstoring of afwijking van de gezonde toestand aanwezig. De oorzaak hiervan kan onder andere liggen in een:

 • Ongeval
 • Tumor
 • Slijtage
 • Virus
 • Aanwezige bacterie
 • Infectieziekte
 • Aanwezige schimmel
 • Erfelijke aanleg
 • Hormonale afwijking

Definitie van een ongeval:

 • Ongeval in het verkeer.
 • Beet door een ander dier, met uitzondering van een parasiet, waardoor letsel ontstaat
 • letsel door brand.
 • Buitengewone stoffen of voorwerpen treden het lichaam binnen.

PetSecur neemt aan dat sprake is van een ongeval, wanneer de dierenarts op basis van het letsel kan aantonen dat dit letsel voortvloeit uit een ongeval.

Onze invulling van intensieve en tweedelijns zorg

De medische zorg die niet in je eerstelijns dierenartspraktijk wordt gegeven. Dus bijvoorbeeld een behandeling en verblijf in een (specialistische) kliniek en/of dierenziekenhuis. Ook behandelingen die wel door je eigen dierenarts, maar op een andere locatie worden uitgevoerd zien we als tweedelijns zorg. Ook bepaalde onderzoeksmethoden zoals MRI- en CT-scans zijn een aparte categorie.

Te vergoeden kosten en in te dienen nota’s

Wanneer je een nota van de dierenarts bij ons declareert, trekken wij eerst het eigen risico af van het gedeelte van de kosten dat gedekt wordt door de verzekering. Wanneer je een nota indient, zorg dan altijd dat:

 • De naam en het chipnummer van jouw huisdier, zoals die op het polisblad staan vermeld, ook op de nota staan.
 • De kosten op de nota op een ‘opgesplitste’ wijze vermeld staan. Elk kostendeel moet dus zijn gespecificeerd.
 • Jouw naam altijd op de nota staat vermeld.

Je een check doet of de wettelijke factuureisen vermeld staan. Daarmee bedoelen we: identificatie met KvK-nummer, naam en adres van de dierenartspraktijk.

 

Verplicht overleg bij behandelingen duurder dan €750,-

Om ervoor te zorgen dat de verzekering voor al onze huisdieren betaalbaar blijft, dien je met ons vooraf te overleggen zodra een behandeling meer dan €750,- gaat kosten. Doe je dit niet, dan kunnen wij de declaratie van die behandeling afwijzen. Is er echter sprake van een noodgeval, zoals een aanrijding, dan geldt deze verplichting niet. De factuur en de verklaring van de dierenarts moeten echter wel nadrukkelijk melding maken van het noodgeval. Bij het afhandelen van de declaratie verleen je ons logischerwijs altijd jouw medewerking. Dit geldt ook in de gevallen waarin wij wellicht de kosten willen verhalen op een derde partij.

 

Omvang en hoogte van de gekozen dekking 

Pakket Basis

50% Consult, diagnostiek en onderzoek, maximaal €500,- per verzekeringsjaar

50% Operaties en behandelingen bij je dierenarts

50% Medicijnen

50% Advertentie bij vermissing

50% Inslapen indien nodig

Vrije keuze dierenarts

Werelddekking

Per jaar geldt een maximum vergoeding van €3.250,-.

 

Pakket Standaard

70% Consult, diagnostiek en onderzoek, maximaal €500,- per verzekeringsjaar

70% Operaties en behandelingen bij je dierenarts

70% Medicijnen

70% Euthanasie

70% Dierenambulance

70% Advertentie bij vermissing

70% Hulpmiddelen

50% Intensieve / tweedelijns zorg

50% Behandelingen aan ellebogen en heupen

70% Fysiotherapie, homeopathie, chiropractie, osteopathie, acupunctuur, totaal maximaal €250 per verzekeringsjaar

Vrije keuze dierenarts

Werelddekking

Per jaar geldt een maximum vergoeding van €4.000,-.

Pakket Extra

90% Consult, diagnostiek en onderzoek, maximaal €500,- per verzekeringsjaar

90% Operaties en behandelingen bij je dierenarts

90% Medicijnen

90% Euthanasie

90% Dierenambulance

90% Advertentie bij vermissing

90% Hulpmiddelen

50% Behandeling ellebogen en heupen;

50% Intensieve / tweedelijns zorg

50% MRI-scan en CT-scan

90% Fysiotherapie, homeopathie, chiropractie, osteopathie, acupunctuur, totaal maximaal €250,- per verzekeringsjaar

Vrije keuze dierenarts

Werelddekking

Per verzekeringsjaar geldt een maximum vergoeding van €6.000,-.

Fysiotherapie, homeopathie, chiropractie, osteopathie en acupunctuur komen alleen voor vergoeding in aanmerking met een schriftelijke doorverwijzing van een dierenarts.

Je bent verzekerd voor de behandelingen zoals hierboven genoemd in het gekozen pakket. Behandelingen die niet in het gekozen pakket staan vermeld worden dus niet vergoed. Lees ook artikel 33 voor een compleet beeld van de dekking.

 

Aanvullende verzekeringen

Behandelingen die passen binnen de aanvullende verzekeringspakketten worden alleen vergoed als je hebt gekozen en betaald voor deze aanvullende verzekeringen.

 

Aanvullende verzekering gebit

Gebitsverzekering: apart eigen risico €50,- per verzekeringsjaar tot maximaal €275,- uitkering per verzekeringsjaar. Wat wordt er vergoed:

 • Tanden en kiezen trekken
 • Behandelen tandbederf
 • Wortelkanaalbehandeling
 • Kaakbehandelingen

Niet vergoed:

 • (Jaarlijkse) gebitsreiniging wordt niet vergoed.
 • Extractie van (onderdelen van) het melkgebit
 • Tandbederf/aandoeningen die al aanwezig waren voor ingang van de verzekering

 

Aanvullende verzekering crematie

Uitkering is eenmalig en maximaal €225,-. Het gaat om een technische crematie.

Voor uitkering hebben we een overlijdensverklaring van je dierenarts nodig.

Aanvullende verzekering castratie / sterilisatie

Deze aanvullende verzekering is een tegemoetkoming in de kosten voor een castratie/sterilisatie van je huisdier. Voor deze aanvullende verzekering betaal je geen premie omdat je hebt gekozen voor een contract met een looptijd van 60 maanden. Het is niet mogelijk deze aanvullende verzekering te kiezen als je een contract met een looptijd van 12 maanden hebt.

Je mag de behandeling uit laten voeren op een door jou gewenst moment.

Binnen de aanvullende dekking worden maximale bedragen vergoedt voor de castratie of sterilisatie van je huisdier. Deze bedragen zijn eenmalig en inclusief alle consults, (bloed) onderzoeken en medicatie. Deze bedragen zijn vooraf vastgesteld en zijn afhankelijk van het geslacht en gewicht van je huisdier en het gekozen verzekeringspakket.

In onderstaande tabel zijn de vergoedingen weergegeven:

Pakket

Basis

Pakket

Standaard

Pakket

Extra

Hond tot 12 kg steriliseren

 € 87,50 

€ 122,50 

€ 157,50 

Hond 12-30 kg steriliseren

 € 100,00 

€ 140,00 

€ 180,00 

Hond 30-80 kg steriliseren

 € 112,50 

157,50 

€ 202,50 

Poes steriliseren

 € 45,00 

€ 63,00 

€ 81,00 

Hond tot 12 kg castreren

 € 65,00 

€ 91,00 

€ 117,00 

Hond 12-30 kg castreren

 € 75,00 

€ 105,00 

€ 135,00 

Hond 30-80 kg castreren

 € 85,00 

€ 119,00 

€ 153,00 

Kat castreren

  30,00 

€ 42,00 

€ 54,00 

Behandelingen die hun oorzaak vinden in de castratie of sterilisatie en/of hier uit voortkomen, vallen buiten de dekking.

Terugbetaling van uitkering voor castratie/sterilisatie

Het is niet mogelijk je contract eerder te beëindigen, tenzij het dier overlijdt of wordt herplaatst.

Wordt de verzekering binnen 3 jaar na de uitgevoerde castratie/sterilisatie beëindigd dan vorderen we de uitkering terug, tenzij het dier is overleden.

 

Aanvullende verzekering preventieve zorg

We vergoeden de volgende preventieve middelen/medicijnen::

 • Alle typen vaccinaties
 • Ontwormingsmiddel, maximaal 1 kuur per kwartaal
 • Ontvlooien
 • Titeren
 • Medische check-up/keuring

We vergoeden maximaal €60,- per verzekeringsjaar. Dit is inclusief bijbehorende consults.

(preventief) Onderzoek/vaststelling en behandeling van Giardia is niet gedekt.

 

Categorie van medische hulpmiddelen

Diverse medische hulpmiddelen worden in ons Standaard en Extra pakket vergoed. De hulpmiddelen dienen altijd door de dierenarts te zijn voorgeschreven.

 • Prothesen
 • Verbandmiddelen
 • Rolstoel
 • Zonnebril
 • Schoentjes
 • Brace
 • lnsulinepen
 • Glucosemeter
 • Critical Carespuit
 • Kraag/Mooncollar
 • Kraag/Mooncollar huur
 • Medical PetShirt Aerocat
 • Bench huur
 • Medische bandages
 • Optivizor

Katkor/Uricat/Dog I Noir

Niet genoemd hulpmiddel

Neem gerust contact met ons op als het benodigde hulpmiddel voor jouw huisdier niet in de voorgaande lijst staat. Het is in sommige gevallen mogelijk om voor dat bepaalde hulpmiddelen een vergoeding te ontvangen.

Hulpmiddelen huren

Dierenartsen verhuren soms ook hulpmiddelen. In enkele gevallen gaat het om hulpmiddelen die niet in voorgaande lijst zijn opgenomen. Neem in dat geval gerust contact met ons op. Wij beoordelen dan of je hiervoor toch een vergoeding ontvangt.

Kosten van borg

Huren of lenen bij de dierenarts gaat soms gepaard met het betalen van borg. Er bestaat geen vergoeding voor betaalde borg. Bij normaal gebruik en inleveren in nette staat, ontvang je deze borg weer van de dierenarts retour.

Reparatie hulpmiddel

Wij horen het graag van je als een hulpmiddel gerepareerd moet worden. Mogelijk besluiten wij om deze reparatie te vergoeden. Dit gebeurt niet wanneer het hulpmiddel op een ongewenste manier is gebruikt.

Vervanging hulpmiddel

Bestaat er tijdens de ziekte of medische aandoening van jouw huisdier de noodzaak het hulpmiddel te vervangen, dan kan je daarvoor eenmalig een vergoeding ontvangen. Tijdens dezelfde ziekte of medische aandoening wordt gedurende de gehele looptijd van de verzekering eenmalig een vergoeding verstrekt voor vervanging van het hulpmiddel. Er bestaat geen vergoeding voor extra hulpmiddelen of reserve hulpmiddelen.

Chronische aandoeningen

Loopt jouw huisdier een chronische aandoening/ziekte op in de periode dat het bij ons verzekerd is, dan vergoeden we de kosten die voortkomen uit deze aandoening/ziekte maximaal 6 maanden.

Hieronder vallen ook terugkerende aandoeningen. Het hoeft dus geen aaneengesloten periode te zijn. Bijvoorbeeld een allergie die terug blijft komen. Een symptoom kan zich ook op verschillende plaatsen laten zien.

Advertentie bij vermissing

PetSecur keert jaarlijks maximaal €75,- uit voor het plaatsen van een advertentie bij vermissing van jouw huisdier.

Kosten van vervoer of van verzending

In onze polis is geen dekking opgenomen voor het vervoeren of verzenden van hulpmiddelen.

 

Wat is er niet verzekerd, tenzij dit anders op het polisblad staat vermeld?

 1. Kosten die het gevolg zijn van een behandeling die niet verzekerd is, of daar verband mee houden.
 2. Als je dier een ongeluk krijgt terwijl het niet aangelijnd was in een gebied waar dit wel verplicht is.
 3. Als er een andere persoon schuld heeft aan de verwondingen van jouw huisdier en je laat na de identiteit van deze persoon te  achterhalen.
 4. Aangeboren en geërfde aandoeningen. Ook al openbaart de aandoening zich pas nadat het dier in jouw bezit is gekomen.
 5. Aangeboren en geërfde aandoeningen vallen nooit binnen de dekking van de verzekering. Ook al had je op het moment van ingang van de verzekering geen kennis van de aandoening.
 6. Aandoeningen die bij het dier aanwezig waren voor ingang van de verzekering vallen nooit binnen de dekking van de verzekering. Ook al had je op het moment van ingang van de verzekering geen kennis van de aandoening.
 7. Chirurgische behandelingen en operaties aan kruisbanden en skelet worden de eerste 2 maanden dat je verzekerd bent niet vergoed. Ook wanneer de aandoening daarvoor of tijdens deze twee maanden ontstaat en de behandeling pas daarna plaatsvindt.
 8. Operaties die worden uitgevoerd of geadviseerd voor behandeling van een aandoening in de eerste 2 maanden dat je klant bent. Als het een aantoonbaar verkeersongeluk is, valt dit wel binnen de dekking.
 9. Je laat onderzoek doen naar (erfelijke) afwijkingen (bijvoorbeeld met ED of HD-foto’s).
 10. Een tweede kruisband aan voor- of achterhand.
 11. Voedingssupplementen en/of (dieet)voeding. Het maakt hierbij niet uit of hiervoor wel of geen medische indicatie voor bestaat.
 12. Je gebruikt geneesmiddelen die niet door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in Nederland zijn geregistreerd.
 13. Nageltangen, ontklitters en ander gereedschap en verbruiksmiddelen die horen bij de verzorging van een huisdier.
 14. Testen en onderzoek ter vaststelling van infecties door parasieten zoals Giardia, vlooien, wormen, mijten en teken.
 15. Medicijnen ter genezing van infecties door parasieten, zoals Giardia, vlooien, wormen, mijten en teken.
 16. Je laat (chemische) sterilisatie of castratie verrichten, tenzij er gekozen is voor de aanvullende verzekering castratie/sterilisatie. Hieronder vallen
  1. De operaties waarbij een of allebei de testikels worden verwijderd.
  2. De operatie waarbij de eierstokken en/of (gedeelten van) de baarmoeder worden verwijderd.
  3. De operatie of waarbij jouw huisdier onvruchtbaar wordt gemaakt, doordat eileiders of zaadleiders worden afgebonden of onderbroken.
  4. Deze uitsluiting van vergoeding geldt ook als er een medische indicatie is: Een voorbeeld van zo’n medische indicatie kan zijn de spoedoperatie bij jouw huisdier vanwege een baarmoederontsteking, de castratie van jouw huisdier vanwege het bestaan van een prostaatafwijking of een testikel die tumoreus is en niet ingedaald. In geen enkel geval worden vervolgbehandelingen vergoed.
 17. Je laat zonder medische noodzaak een spoed-, nacht-, avond- of weekend consult verrichten. Er moet een levensbedreigende en/of zeer acute reden zijn om zo’n consult te vergoeden. Is er geen geldige reden, dan vergoeden we maximaal het normale tarief van de desbetreffende arts.
 18. Jouw dierenarts brengt administratie of verzendkosten in rekening.
 19. De kosten voor een dierenartsbezoek aan huis en/of op locatie.
 20. Medicatie ter preventie van krolsheid en loopsheid.
 21. De behandeling en medicatie rond  krolsheid, vruchtbaarheid,  (schijn) zwangerschap, geboorte en het voortplantingsproces zelf, inclusief mogelijk optredende complicaties.
 22. Je schaft een identificatiechip aan met IS0-certificatie en laat deze plaatsen. Het consult dat hierbij hoort.
 23. Alle onderzoeken en behandelingen die worden uitgevoerd ter vaststelling of behandeling van Leishmania en/of Leishmaniasis .
 24. Jouw hond lijdt aan de aandoening BOS (Brachycephaal Obstructief Syndroom). Kortsnuitige hondenrassen kunnen onder deze verzamelterm vallende aandoeningen hebben. Het kan hierbij gaan om afwijkingen aan het strottenhoofd, neusopeningen die vernauwd zijn, een verhemelte dat te lang zacht is. Elke behandeling en elk onderzoek voortvloeiend uit deze aandoening valt onder deze uitsluiting.
 25. Jouw huisdier is overleden en als onderzoek naar de doodsoorzaak wordt sectie op het dier verricht.
 26. Het behandelen van overgewicht met gebruik van medicijnen.
 27. Wassen en overige behandelingen van de vacht, alsook de shampoo. Het bestaan van een medische indicatie is niet van invloed op het bestaan van deze uitsluiting.
 28. Klauwtjes verwijderen (wolfsklauwtjes of hubertusklauwtjes) en het knippen van de nagels. Ook bij een medische indicatie geldt deze uitsluiting.
 29. Alternatieve geneeswijzen tenzij anders vermeld in het gekozen pakket
 30. Het zonder toestemming van onze kant laten uitvoeren van experimentele behandelingen of laten verrichten van experimentele onderzoeken.
 31. Jouw huisdier lijdt aan een ontwrichte of losse knieschijf, genaamd (erfelijke) patellaluxatie. Alle onderzoeken en alle behandelingen die voortvloeien uit deze aandoening vallen onder de uitsluiting.
 32. Je laat jouw huisdier begraven of cremeren en maakt naast deze kosten mogelijk bijbehorende vervoerskosten. De uitsluiting geldt alleen niet wanneer je voor dergelijke kosten bent bijverzekerd.
 33. Jouw huisdier volgt gedragstherapie en maakt gebruik van gedragsconsulten.
 34. Abonnementen bij je dierenarts.

 

Algemene uitsluitingen voor medische kosten als gevolg van

 • Opzet of roekeloosheid van jezelf. Het woeden van een burgeroorlog. Het bestaan van een epidemie. In het geval dat bij 1% of meer van de Nederlandse en/of bij ons ingeschreven honden- of kattenpopulatie de betreffende ziekte wordt aangetroffen.
 • Een conflict tussen groepen waarbij militaire wapens gebruikt worden.
 • Het optreden van muiterij. Leden van bijvoorbeeld het leger veroorzaken een georganiseerde gewelddadige actie.
 • Een uitgebroken oproer. Het gaat hierbij om een gewelddadige groep in georganiseerd verband die zich tegen de overheid richt.
 • Het uitbreken van een opstand. Er wordt met geweld georganiseerd verzet gepleegd tegen de overheid.
 • Georganiseerd geweld (dit wordt vaak molest genoemd).
 • Een atoomkernreactie. Hoe de reactie is ontstaan, is hierbij niet van belang.
 • Een aardbeving of vulkanische uitbarsting die plaatsvindt.

Een dubbele verzekering

In sommige gevallen verzekeren wij slechts aanvullend. Dit doet zich voor als jij medische kosten declareert die ook door een andere verzekeraar aan jou vergoed kunnen worden. Je ontvangt van ons dan enkel de aanvulling. Dit houdt in dat wij enkel de gedeclareerde kosten vergoeden, voor zover die hoger zijn dan het bedrag dat de andere verzekeraar aan jou uitkeert. Mocht die andere verzekeraar juist minder vergoeden doordat je al bij ons verzekerd bent, dan dragen wij toch op vooromschreven wijze bij. Er vindt nooit vergoeding plaats van het eigen risico.

 

Jouw declaratie

Dien je een declaratie bij ons in, dan leggen wij jouw polis ernaast en kijken in de polisvoorwaarden welke medische kosten onder jouw dekking vallen en tot welke hoogte wij die kosten dienen te vergoeden. Wij maken hierbij gebruik van de inlichtingen en gegevens die jij, dan wel jouw dierenarts ons verstrekt. Wij bekijken declaraties in hun geheel. Dit betekent dat ons besluit pas kan worden genomen als het door ons ontvangen overzicht van medische kosten volledig en voldoende gespecificeerd is. Het staat ons vrij om eerst nog om een rekening te vragen die beter is gespecificeerd, zodat volkomen helder is waarvoor welke medische kosten precies zijn gemaakt. Mocht jouw dierenarts op zijn of haar factuur al de verzekerde en niet-verzekerde medische kosten hebben benoemd, dan behelst ons oordeel over de vergoeding alleen het deel van de kosten dat verzekerd is.

Waar moet een ingediende factuur aan voldoen?

Wij vergoeden allen facturen die aan de volgende eisen voldoen:

 • Op de factuur moeten de naam en het chipnummer van je huisdieren staan. Let er op dat deze gegevens exact overeenkomen met de gegevens op je polis.
 • De factuur moet gespecificeerd zijn. Hiermee bedoelen wij dat op de factuur precies moet staan welke kosten voor welke behandeling en/of medicijnen zijn gemaakt.
 • De factuur staat op jouw naam.
 • De factuur moet duidelijke afkomstig zijn van een dierenartspraktijk en voldoen aan de wettelijke eisen.
 • De factuur mag maximaal 3 maanden oud zijn.

Behoefte aan een second opinion?

Soms voelen wij de noodzaak om een second opinion te vragen. Wij mogen dit doen bij een dierenarts of specialist die wij zelf aanwijzen. Je hebt de bereidheid om hieraan mee te werken. De kosten van deze second opinion worden door ons betaald.

Is de second op jouw eigen verzoek dan vergoeden we dit niet.

Vergoedingen, hoe werkt dat?

Je declareert bij ons de rekening van je dierenarts. Wij houden dan eerst het eigen risico in over het deel van de medische kosten dat binnen de dekking valt. Van het verzekerde bedrag dat resteert, vergoeden wij vervolgens het percentage dat bij het door jouw gekozen pakket past.

De uitbetaling

Wij keren de declaratie aan jou uit, op de bij ons bekende bankrekening.

Hoe te declareren?

Dit doe je door gebruik te maken van het declaratieformulier op onze website www.petsecur.nl “Declareren” Declaraties die via e-mail of per post aan ons worden gestuurd nemen we niet in behandeling.

Wees op tijd met indienen

Dien de rekening van de dierenarts het liefst direct na de behandeling bij ons in. Een rekening mag maximaal 3 maanden oud zijn.

Het berekenen van de jaarlijkse premie

Om voor alle leden de verzekering betaalbaar te houden, indexeren wij jaarlijks de premie. We zullen de premie ten minste verhogen met de jaarlijkse inflatie. Daarnaast zal er jaarlijks een percentage extra premie worden berekend om het stijgende gezondheidsrisico van jouw dier af te dekken. Bovendien brengen wij vanaf het derde levensjaar van jouw huisdier een ouderdomstoeslag in rekening. Deze zal tenminste 1,5% bedragen. We behouden ons het recht voor om de premie jaarlijks substantieel te verhogen.

 

De omgang met jouw persoonlijke gegevens

Sluit jij je aan bij onze Onderlinge Waarborg, dan vragen wij jou logischerwijs om jouw persoonsgegevens. Wij behandelen deze gegevens zorgvuldig. Verder worden de gegevens door ons benut om:

 • Een overeenkomst te sluiten met jou en om deze overeenkomst te kunnen uitvoeren
 • De integriteit en veiligheid van de financiële sector te bewaken
 • De eisen die de wet stelt na te komen
 • Met jou de relatie te onderhouden en die relatie uit te breiden
 • Statistisch onderzoek te kunnen verrichten
 • Vormen van fraude te voorkomen en te bestrijden

 

Heb je onverhoopt een klacht?

Natuurlijk zetten wij hoog in op leden die tevreden zijn en tevreden blijven. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de dienstverlening of over ons product. Wij hopen dit dan zo snel mogelijk van je te horen. Dat biedt voor ons de beste mogelijkheid om tot een goede oplossing te komen. In het verlengde daarvan ligt dan een verbetering van onze dienstverlening en onze producten. Benut bij voorkeur het aanspreekpunt dat je bij PetSecur al hebt. Bijvoorbeeld de medewerker van de klantenservice die je eerder al sprak of de medewerker die jouw gedeclareerde nota aan het behandelen is. Lukt het niet om het samen op te lossen? Dan heb je altijd de mogelijkheid om jouw klacht bij ons te melden.

 

Hoe meld je de klacht?

Graag ontvangt de PetSecur klachtenservice jouw klacht. Stuur dit per e-mail naar klacht@petsecur.nl. Je krijgt altijd binnen twee weken antwoord van ons. Mocht ons dit niet lukken, dan stellen we je daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.

 

We staan voor je klaar.

Dit is het einde van het document met de voorwaarden. Hopelijk stond het antwoord op je vraag er tussen. Mocht je na het lezen van de voorwaarden toch nog een vraag hebben, dan kun je ons die vraag mailen op info@petsecur.nl

 

Onderlinge Waarborgmaatschappij PetSecur U.A. is vrijgesteld van prudentieel toezicht door DNB.

Onderlinge Waarborgmaatschappij PetSecur U.A. geeft geen advies over het aangeboden verzekeringsproduct.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Onderlinge Waarborgmaatschappij PetSecur U.A.